Businesspark Ter Borch, beeldkwaliteitsplan.

Vries, 22 mei 2018.

Voor de derde keer stond het agendapunt omtrent de Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Businesspark Ter Borch op de raadsagenda van de Gemeenteraad van Tynaarlo geagendeerd. Als bespreekpunt deze keer.

Het agendapunt stond voor 17 april 2018 ook reeds geagendeerd, maar op dat moment als akkoordstuk. Het is echter op speciaal verzoek van de ChristenUnie naar de vergadering van 8 mei verplaatst, waardoor het agendapunt als bespreekstuk geagendeerd zou worden. De overige partijen konden op zich instemmen met de oorspronkelijk voorgestelde agendering van het punt op de akkoordagenda.

Op 8 mei hebben de Coalitiepartijen Leefbaar, CDA, GroenLinks en jawel ook de ChristenUnie het agendapunt van de agenda gehaald, zonder deugdelijke motivatie overigens.

Frappant hierbij was dat de Raad al op maandag 7 mei via mail door de Griffie geïnformeerd was dat GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Leefbaar Tynaarlo het van de agenda wilden halen, en dat op dinsdag 8 mei tijdens de raadsvergadering als reden werd aangegeven een brief van het College van dinsdag 8 mei die men nog niet binnen het fractieoverleg had kunnen bespreken. Men wilde echter niet aangeven wat de exacte reden/relatie tussen de bedoelde brief daarvoor was. Ook frappant is dat de Coalitiepartijen blijkbaar reeds op 7 mei over informatie beschikten, immers toen was het verzoek om het van de agenda te halen reeds bij de griffie bekend. Terwijl het verzoek van de coalitie pas op 8 mei tegen de avond werd ingediend. Maar goed, na 20 minuten vergadergedoe werd het agendapunt op 8 mei van de agenda gehaald, waarbij wethouder Kraaijenbrink nog duidelijk aangaf dat het wel om een T-stuk ging. Hierover diende dan uiterlijk in de eerstvolgende vergadering na 22 mei, dus op 5 juni een besluit moest worden genomen.

Gevraagd besluit.

Op 22 mei was het dan zover. Het gevraagde besluit luidde Het concept beeldkwaliteitsplan ‘Businesspark Ter Borch’ gewijzigd vaststellen conform de zienswijzennota.

Toelichting.

Het ging dus om de vaststelling van het Beeldkwaliteitsplan Businesspark Ter Borch en niet om het bestemmingsplan (het geactualiseerde bestemmingsplan “Eelderwolde, Ter Borch” heeft de raad in september 2016 al vastgesteld). Onderdeel van het bestemmingsplan was om een uitwerkingsplicht voor de bestemming ‘bedrijf uit te werken’. Middels een uitwerkingsplan en een beeldkwaliteitsplan wordt hier uitvoering aan gegeven.

Het beeldkwaliteitsplan is het toetsingskader voor de Welstand van bouwplannen en wordt vastgesteld als onderdeel van de gemeentelijke Welstandsnota.

Er is bijna twee uur gesproken over het voorstel. Dit betrof slechts de eerste termijn van de raad en de beantwoording van wethouder Kraaijenbrink. Op Gemeentebelangen na wilden alle fracties er uitgebreid over praten, nu het toch ineens ter bespreking geagendeerd was. Naar de opvatting van Gemeentebelangen vreemd, aangezien het in eerste instantie slechts de ChristenUnie was die het onderwerp bespreken wilde.

Er werden erg veel vragen gesteld en opmerkingen geplaatst. Een groot aantal hiervan had totaal geen betrekking op de beeldkwaliteit maar op de bestemming zelf. De ChristenUnie had samen met D66, GroenLinks en Leefbaar een amendement ingediend over een reclamebord. Op een groot aantal van de gestelde vragen wist de wethouder geen antwoord te geven, terwijl er ook vragen bij waren die al schriftelijk ingediend waren. Wel ontraadde wethouder Kraaijenbrink het ingediende amendement.

Uiteindelijk is besloten om de tweede termijn op 5 juni te behandelen om de wethouder de gelegenheid te geven om voordien alle vragen uit de eerste termijn te beantwoorden. Normaal betekent dit dat er dan pas in de eerste vergadering na 5 juni tot besluitvorming overgegaan kan worden. Geheel in tegenstelling tot eerdere opmerkingen van wethouder Kraaijenbrink gaf hij nu aan dat er van tijdsdruk geen sprake was.

Kortom, veel onduidelijkheid dus. Het agendapunt wordt vervolgd.