Alescon wordt ontvlochten.

Vries, 19 juni 2018.

Op het akkoordgedeelte van de agenda van de Raadsvergadering van gemeente Tynaarlo stond het punt met betrekking tot het ontvlechten van Alescon.

Gevraagd besluit.

  1. Het college toestemming te verlenen om op basis van artikel 1 lid 2 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de Gemeenschappelijke Regeling Alescon op te heffen;

  2. € 44.000 ter beschikking te stellen voor de projectkosten ten laste van het begrotingsresultaat van 2018.

Toelichting.

De invoering van de Participatiewet en de daarmee samenhangende terugloop (5% per jaar) van het aantal Wsw’ers en de verlaging van de rijksbijdrage zorgen ervoor dat er geen toekomstperspectief is voor het huidige Alescon. Dat leidt tot onzekerheid bij al het personeel van Alescon (Wsw’ers en niet-Wsw’ers). Er ontstaat leegloop onder het personeel (niet-Wsw’ers) waarbij het de vraag is of er voldoende goed gekwalificeerd personeel overblijft.

de deelnemende gemeenten hebben aan het Dagelijks Bestuur van Alescon de opdracht gegeven om een ontvlechtingsplan op te laten stellen. In dit plan (ook wel liquidatieplan genoemd) worden de spelregels over de overname van de huidige functies, taken, activiteiten en personeel bepaald en komen de financiële consequenties van de splitsing in beeld.

Met betrekking tot de splitsing zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd die de basis vormen van het ontvlechtingsplan. Het gaat om de volgende uitgangspunten:

  • Het gaat om mensen, dus hier wordt sociaal mee omgegaan;

  • Iedereen met een vast contract gaat over naar de nieuwe entiteiten;

  • Voor de Wsw’ers geldt dat de werksituatie zo veel als mogelijk gelijk blijft: mensen worden niet verplicht om in Noord of in Zuid te gaan werken;

  • Alescon heeft veel kennis en kunde, materieel, gebouwen, netwerk en ervaring. Dit alles is te kostbaar om te laten wegvloeien. Deze succesfactoren wil men graag behouden voor de toekomst en daarom wordt hier op ingezet;

  • Zorgvuldig te werk gaan en recht doen aan de complexiteit. Tegelijkertijd is tijd een belangrijke factor. Onzekerheid is slopend, in het bijzonder bij onze kwetsbare SW-medewerkers.

Een voortzetting van het werk van Alescon naar de WPDA past binnen de kadernota " Participatie is de norm, werk het doel": op deze wijze kan het doel van de Participatiewet, toewerken naar een inclusieve arbeidsmarkt beter worden gerealiseerd, waarbij voor de inwoners die (nog) niet naar de arbeidsmarkt kunnen een vangnet blijft bestaan.

Besluit.

Gemeentebelangen kan zich wel vinden in het voorstel tot het ontvlechten van Alescon.

De voltallige Raad stemde in met dit gevraagd besluit, daarmee werd het agendapunt aangenomen.