Baasis krijgt nieuwe leden RvT.

Vries, 19 juni 2018.

In de Raadsvergadering van gemeente Tynaarlo stond de benoeming van twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht van stichting Baasis voor het openbaar onderwijs op het akkoordgedeelte van de agenda.

Het ene lid werd voorgedragen door de Raad van Toezicht zelf, terwijl het andere lid werd voorgedragen door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Gevraagd besluit.

  1. Op voordracht van de Raad van Toezicht van stichting Baasis, mevrouw J.M.J. Bouwman per 1 september aanstaande benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van stichting Baasis.

  2. Op voordracht van de GMR van stichting Baasis, mevrouw J.L.J.M. de Veth per 1 september aanstaande benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van stichting Baasis.

Toelichting.

Het openbaar onderwijs in de gemeenten Haren en Tynaarlo wordt verzorgd door Stichting Baasis.

De dagelijkse leiding van Baasis is in handen van directeur-bestuurder mevrouw S. de Wit. De Raad van Toezicht (RvT) houdt, namens de beide gemeenteraden van deze gemeenten, toezicht op de directeur-bestuurder.

Per 1 juni treden 2 leden van de RvT af. Er is een openbare procedure gevoerd voor de werving van de twee nieuwe leden. De sollicitanten zijn door de benoemingsadviescommissie (BAC) beoordeeld.

In de RvT zitten twee leden die bindend voorgedragen zijn door de GMR. In de GMR zit een vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden van de Stichting. Hiermee is de inspraak van ouders en personeel in de RvT geborgd.

Namens de RvT wordt ter benoeming voorgedragen mevrouw J.M.J. Bouwman. Namens de GMR wordt voorgedragen mevrouw J.L.J.M. de Veth.

Besluit.

Aangezien het gaat om benoeming van personen dient dit schriftelijk te geschieden. Er werd een commissie in het leven geroepen om de stembriefjes te tellen. Raadslid Hilde Kamminga van Gemeentebelangen maakte deel uit van deze commissie.

Alle uitgebrachte stembriefjes gaven een positief besluit omtrent de 2 nieuwe leden van de RvT. Daarmee werden beide leden unaniem benoemd.