Begroting Meerschap Paterswolde 2019.

Vries, 19 juni 2018.

De begroting voor 2019 van het Meerschap Paterswolde stond op het akkoordgedeelte van de agenda van de Raadsvergadering van gemeente Tynaarlo.

Gevraagd besluit.

Geen wensen en bedenkingen naar voren brengen ten aanzien van de concept begroting 2019 van het Meerschap Paterswolde.

Toelichting.

Meerschap Paterswolde is een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Groningen, haren en Tynaarlo.

Als gemeenteraad is het goed kaders mee te geven voor de uitvoering van gemeentelijke taken door een Gemeenschappelijke Regeling, zoals het Meerschap Paterswolde. Een begroting vormt een belangrijk kader - met name in financieel opzicht -, maar ook inhoudelijk komen zaken aan de orde in de begroting die voorligt.

In de vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling Meerschap Paterswolde, welke in werking is getreden op 1 april 2016, is in artikel 25 afgesproken dat, de concept begroting wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Zodat zij nog invloed kunnen uitoefenen op de begroting van het komende jaar. Dit geldt ook voor de raad van de Gemeente Tynaarlo.

Ieder jaar worden eind april of begin mei door het dagelijks bestuur van het Meerschap de jaarstukken en de begroting voor het komende jaar aan de deelnemende gemeenten voorgelegd, voor het kunnen geven van een reactie op de stukken.

Besluit.

Geen van de fracties vond het nodig een zienswijze in te dienen op de begroting van het Meerschap.

Gemeentebelangen Tynaarlo kon zich wel vinden in het gevraagd besluit, net als de overige fracties van de gemeenteraad.

Daarmee werd het voorstel unaniem aangenomen.