Beheersverordening Eelde Paterswolde opnieuw in de Raad.

Vries, 19 juni 2018.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd opnieuw de beheersverordening voor Eelde en Paterswolde ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd.

Deze beheersverordening werd ook reeds tijdens de Raadsvergadering van 20 februari 2018 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd, echter toen heeft de gemeenteraad besloten de beheersverordening aan het college van B en W terug te geven, aangezien er op dat moment afwijkingen in waren opgenomen ten opzichte van het bestemmingsplan. Dit is niet toegestaan.

Gevraagd besluit.

  1. De 'Reactienota beheersverordening Eelde - Paterswolde' met de daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen;

  2. De beheersverordening Eelde – Paterswolde bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BVEeldePaterswolde-0301 met inachtneming van de in punt 1 genoemde reactienota en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeheersverordening vaststellen;

  3. Geen exploitatieplan vaststellen.

Toelichting.

Via onderstaande link kunt u lezen hoe deze beheersverordening op een eerder moment werd teruggegeven aan het College en de reden waarom.

Beheersverordening Eelde opnieuw op de agenda.

Elke gemeente dient op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) om de tien jaar haar bestemmingsplannen te herzien of een verlengingsbesluit te nemen, dan wel een beheersverordening vast te stellen. Als de gemeenteraad dit niet tijdig doet, vervalt haar bevoegdheid om leges te heffen voor diensten die verband houden met het bestemmingsplan (bijvoorbeeld in het kader van omgevingsvergunningen).

Het bestemmingsplan Eelde – Paterswolde is onherroepelijk geworden op 5 december 2007 en moet geactualiseerd worden. Inmiddels kunnen sinds 5 december 2017 geen leges meer worden geheven. De beheersverordening vervangt het bestemmingsplan. Met de beheersverordening voldoet de gemeente aan de actualiseringsplicht en wordt ook de heffing van leges veilig gesteld.

Besluit.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 20 februari 2018 heeft de Raad opmerkingen geplaatst met betrekking tot de beheersverordening en de ingediende zienswijzen.

De op dat moment geplaatste opmerkingen zijn meegenomen in de nu voorgelegde beheersverordening.

Gemeentebelangen Tynaarlo kon zich daarom nu wel vinden in de voorgelegde beheersverordening.

De Gemeenteraad stemde met algehele stemmen (unaniem) in met het voorstel.