Gemeentebelangen tegen afzien van Perspectievennota 2018.

Vries, 10 juli 2018.

Tijdens de Raadsvergadering stond het onderwerp Afzien van behandeling perspectievennota 2018 ter bespreking geagendeerd. Het voorstel had al op de akkoordagenda van 19 juni gestaan maar was op verzoek van Gemeentebelangen, de VVD en PvdA ter bespreking verplaatst naar de eerstvolgende Raadsvergadering, dus de vergadering van 10 juli.

Het verzoek om in 2018 af te zien van een perspectievennota was door De Coalitiepartijen Leefbaar, GroenLinks, D66, CDA en ChristenUnie op verzoek van het College van B en W ingediend.

 

Vries, 10 juli 2018.

Tijdens de Raadsvergadering stond het onderwerp Afzien van behandeling perspectievennota 2018 ter bespreking geagendeerd. Het voorstel had al op de akkoordagenda van 19 juni gestaan maar was op verzoek van Gemeentebelangen, de VVD en PvdA ter bespreking verplaatst naar de eerstvolgende Raadsvergadering, dus de vergadering van 10 juli.

Het verzoek om in 2018 af te zien van een perspectievennota was door De Coalitiepartijen Leefbaar, GroenLinks, D66, CDA en ChristenUnie op verzoek van het College van B en W ingediend.

Met verbazing heeft Gemeentebelangen hiervan kennis genomen:

 • Ten eerste omdat het stuk als akkoordstuk was geagendeerd;

 • ten tweede meer inhoudelijk wat het onderwerp zelf aangaat.

  Op grond van de Financiële verordening van onze gemeente moet het college jaarlijks vóór de laatste vergadering van het zomerreces de Perspectievennota aan bieden waarin de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren zijn opgenomen.

  Gemeentebelangen kent een grote waarde toe aan de Perspectievennota in het kader van de planning- en control cyclus. Alle voorbereidingen met betrekking tot een nieuwe begroting beginnen met de Perspectievennota. De behandeling van de Perspectievennota is bij uitstek hét moment waarop we politiek bestuurlijk richting geven aan de keuzes die we het komende jaar of in meerjarig perspectief de komende jaren willen gaan maken. Dan wordt nieuw beleid afgewogen en in de tijd weggezet. De keuzes die we bij bespreking van de Perspectievennota maken vinden uiteindelijk een plek in de begroting.

  Gemeentebelangen is van mening dat we de Financiële verordening natuurlijk niet voor niets hebben. Gezien het Belang wat Gemeentebelangen aan de perspectievennota toekent waren wij dan ook zeer verbaasd over het schijnbare gemak waarmee het voorstel in eerste instantie op de akkoordagenda was geplaatst. Naar onze mening werd hiermee volledig voorbijgegaan aan het belang van de perspectievennota in de Planning en Control Cyclus.

  In het voorstel om van een perspectievennota af te zien werd als motivatie onder andere aangegeven dat de Coalitie een Coalitieakkoord aan het voorbereiden is. Echter een Coalitieakkoord, of wat daarvoor moest doorgaan, was er al, deze is zelfs op 24 april reeds in de raad besproken. Naar onze mening is het huiswerk gewoon niet gemaakt. Het College gaf op vragen van Gemeentebelangen aan dat het Coalitieakkoordgeen of in ieder geval veel te concrete informatie bevatte om een perspectievennota op te baseren.

  Een tweede argument wat genoemd werd was dat het college zorgvuldig de plannen voor de nieuwe raadsperiode wil voorbereiden en vastleggen in een college uitvoeringsprogramma.

  Gemeentebelangen heeft er uiteraard begrip voor dat men zorgvuldigheid wil betrachten, maar heeft er geen begrip voor dat het College wacht totdat de Coalitie een coalitieakkoord heeft geproduceerd op basis waarvan men wel een perspectievennota kan produceren. Wij vinden dat het College zelf ook een verantwoordelijkheid heeft om de gemeente goed te besturen en tijdig te anticiperen op allerlei ontwikkelingen.

  Gemeentebelangen heeft uiteraard tegen het voorstel gestemd. Maar aangezien de meerderheid bestaande uit de Coalitiepartijen Leefbaar, GroenLinks, D66, CDA en ChristenUnie voor het voorstel hebben gestemd is het voorstel toch aangenomen.