Jaarstukken Tynaarlo 2017 werden behandeld.

Vries, 10 juli 2018.

Tijdens de Raadsvergadering werden de jaarstukken van 2017 behandeld.

De jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, worden jaarlijks ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. In deze stukken legt het college van B&W verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten over 2017.

Gemeentebelangen heeft kennis genomen van het rekeningresultaat van de jaarrekening 2017 en de wijze waarop dit tot stand is gekomen.

In financiële zin viel onmiddellijk het enorme positieve resultaat van bijna € 10,6 miljoen voor bestemming op. Dit blijkt grotendeels veroorzaakt te worden door gewijzigde voorschriften vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)met betrekking tot het verantwoorden van winsten uit grondexploitaties, de zogenaamde Percentage of Completion methode (POC) van ruim 9 miljoen.

De rest van het overschot is grotendeels veroorzaakt door allerlei incidentele opbrengsten zoals ‘opbrengsten uit verkopen los van het BBV-verhaal. Hiermee krijgt het resultaat natuurlijk een heel ander beeld.

Verder viel het grote tekort van 1,5 miljoen op het sociaal domein op. Gemeentebelangen vindt dit een duidelijk zorgpunt.

Uit de verantwoording van het gevoerde beleid blijkt volgens Gemeentebelangen uit jaarstukken dat de meeste doelstellingen en afspraken die we in de begroting hebben afgesproken ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd dan wel in gang gezet. Daar waar zich significante afwijkingen voordoen worden deze naar onze mening voldoende verklaard.

Een aandachtspunt blijft voor Gemeentebelangen de uitvoering van het maaibeleid in de gemeente. We krijgen hierover veel klachten en opmerkingen van inwoners.

Gemeentebelangen heeft kennis genomen van de hoogte van de voorziening reiniging van 1,5 miljoen. Wat ons betreft kan het te veel daarvan ongeveer 1 miljoen terug naar onze inwoners.

Gevraagd besluit.

Het gevraagd besluit luidde als volgt:

  1. De jaarstukken 2017 vaststellen;

  2. Instemmen met het instellen van een bestemmingsreserve grondexploitaties;

  3. Instemmen met het omzetten van de bestemmingsreserve ‘investeringsplan bedrijfsvoering 2015 – 2018’ in een bestemmingsreserve ‘bedrijfsvoering’;

  4. Instemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat 2017;

  5. Kennisnemen van de bevindingen van de accountant;

  6. De grondexploitaties per 1 januari 2018 van een aantal projecten vaststellen:

  7. In stemmen met de begrotingswijziging ten aanzien van de bestemming van her rekeningresultaat 2017.

Besluit.

Gezien bovenstaande argumenten heeft Gemeentebelangen voor het Voorstel gestemd.

De gemeenteraad stemde met algemene stemmen in met het gevraagde besluit, daarmee werd het aangenomen.