Voorjaarsbrief 2018 werd behandeld.

Vries, 10 juli 2018.

De voorjaarsbrief is de eerste bijstelling op de begroting van 2018 naar de stand van zaken per 1 mei 2018. De begroting 2018 is nog opgesteld onder verantwoordelijkheid van het vorige college en betrof, in verband met de verkiezingen een “Beleidsluwe” begroting. Het nieuwe College is nog bezig met het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor de komende periode. Daarom heeft men zich in de voorjaarsbrief beperkt tot het doen van slechts de noodzakelijke bijstellingen op de begroting 2018. Dit maakt de Voorjaarsbrief 2018 een beleidsluwe voorjaarsbrief.

Gemeentebelangen heeft zich daarom ook net als de overige partijen in de Raad maar beperkt tot enkele korte opmerkingen en het benoemen van een aantal zaken waarvoor we aandacht vragen. We hebben kennis genomen van de financiële bijstellingen in de voorjaarsnota ten opzichte van de begroting en van de ontwikkelingen en voortgang binnen de hoofdstukken. Echt schokkende zaken die tot grootse opmerkingen zouden moeten leiden zijn we daarbij niet tegen gekomen.

Gemeentebelangen heeft voor een aantal zaken aandacht gevraagd.

Nieuwe akkers.

We zijn er tevreden mee dat het woonrijp maken van de Nieuwe Akkers in Paterswolde eindelijk wordt opgepakt. Wel vinden we het jammer dat voor de afronding van het project wordt voorgesteld om kosten ten laste te brengen van het budget Wegen. Gemeentebelangen heeft aangegeven dit anders te willen. We zijn juist zeer tevreden over het extra budget in de pot voor het onderhoud van de wegen.

Maaibeleid.

Er bereiken ons nog steeds veel signalen dat men het maaien in de gemeente als volstrekt onvoldoende ervaart. Ook het vele groen op de voetpaden, het gras en blad in de trottoirgoten is velen een doorn in het oog. Gemeentebelangen vindt dat deze zaken nu eindelijk eens gewoon naar behoren geregeld moeten worden!

Fietspad Hoofdweg Eelde.

Een andere zaak waarvoor Gemeentebelangen al jaren aandacht vraagt en wat naar onze mening ook allang opgepakt had moeten worden is het fietspad langs de Hoofdweg te Eelde-Paterswolde. Het is maar goed dat er dit jaar geen slechtste fietspadverkiezing is geweest, want we hadden weer gewonnen! Wij willen dat er zeer spoedig iets aan gebeurd. We willen niet eeuwig wachten op Cofinanciering van de provincie.

Wandelpad over kerkhofsloot Eelde.

Gemeentebelangen betreurt het dat er tot nu toe niets gedaan is met onze suggestie om de Kerkhofsloot In Eelde om te turnen tot wandelpad. Het verbetert de doorstroming, is veiliger en er hoeven echt geen bomen voor gekapt te worden.

Accomodatiebeleid.

Verder heeft Gemeentebelangen gevraagd om spoed te betrachten bij het accommodatiebeleid in Eelde-Paterswolde. De verenigingen, Bibliotheek en klompenmuseum wachten al geruime tijd.

Gevraagd besluit.

Het gevraagd besluit luidde als volgt.

 1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk per 1 mei 2018;

 2. Het incidentele nadeel 2018 van € 66.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve Grote Investeringen (Argi);

 3. Het structurele nadeel van € 150.000 vanaf 2019 opnemen in de meerjarenbegroting;

 4. Binnen de Argi een bedrag van € 1,5 mln. te reserveren, voor het opvangen van een eventueel tekort op het sociaal domein in 2018;

 5. Instemmen met het samenvoegen van de volgende kredieten:

  1. de nieuwbouw- en duurzaamheidskredieten voor de bouw van gymzaal Tynaarlo;

  2. de nieuwbouw- en duurzaamheidskredieten voor de bouw van Sporthallen Groote Veen;

 6. Instemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging:

  1. Ophogen van het economisch krediet voor de bouw van de gymzaal in Tynaarlo met € 100.000 en gelijktijdig de bestaande bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met € 120.138 ten laste van de Argi.

  2. Ophogen van het economisch krediet voor de bouw van de dubbele sporthal in Groote Veen met € 100.000 en de bijbehorende extra kapitaallasten van € 4.000 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

  3. Ophogen van het economische krediet voor infrastructuur OBS Oelebred met € 106.000 en gelijktijdig de bestaande bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met € 138.595 ten laste van de Argi;

  4. Ophogen van het economische krediet gymzaal Tynaarlo met € 28.000 en gelijktijdig de bestaande bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met € 36.610 ten laste van de Argi;

  5. Ophogen van het economische krediet nieuwbouw OBS Oelebred met € 36.000 en gelijktijdig de bestaande bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met € 47.070 ten laste van de Argi;

  6. Ophogen economisch krediet brug Zeegserloopje met € 49.000 en de structurele kapitaallast van € 1.715 te dekken uit het budget kapitaallasten vervanging kunstwerken.

  7. Ophogen van de beschikbare kredieten voor de (ver)nieuwbouw van scholen binnen het accommodatiebeleid Zuidlaren conform VNG prijspeil 2018 met € 909.175 en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 32.958 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat;

  8. Ophogen van de beschikbare kredieten voor de bouw van flexibele schil van scholen binnen het accommodatiebeleid Zuidlaren conform VNG prijspeil 2018 met € 71.763 en gelijktijdig de bestaande bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met € 75.508 ten laste van de Argi;

 7. Instemmen met het beschikbaar stellen van een economisch krediet van € 35.000 voor het realiseren van een fietsenstalling voor het gemeentehuis en de bijbehorende structurele lasten van € 2.275 te dekken binnen de bedrijfsvoeringsmiddelen;

 8. Instemmen met

  1. Het opheffen van de bestemmingsreserve Nieuwe Akkers en het restant van € 164.000 toe te voegen aan de Argi;

  2. Het laten vervallen van de reservering binnen de Arca van € 117.000 voor Nieuwe Akkers;

  3. Het beschikbaar stellen van een economisch krediet van € 556.000 voor het woonrijp maken van Nieuwe Akkers en de structurele kapitaallasten van € 19.460 ten laste te brengen van het budget Wegen;

 9. Instemmen met het ophogen van reeds beschikbaar gestelde economische kredieten voor de vervanging van riolering en de bijbehorende wegreconstructies en de hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten van € 8.924 voor € 4.778 te dekken uit de beschikbare middelen binnen riolering en voor € 4.147 te dekken uit de beschikbare middelen binnen wegen;

 10. Instemmen met het beschikbaar stellen van economische kredieten voor de vervanging van riolering en de bijbehorende wegreconstructies van in totaal € 5.519.064 en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 193.167 voor € 151.189 te dekken uit de hiervoor beschikbare middelen binnen riolering en voor € 41.978 te dekken uit de beschikbare middelen binnen wegen;

 11. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Amendement.

Op initiatief van Gemeentebelangen en de VVD is er een Amendement door de fractie van Gemeentebelangen, VVD en PVDA ingediend met betrekking tot punt 8 b van het gevraagd besluit, de structurele lasten van de Nieuwe Akkers.

Het tekstvoorstel van het amendement luidde als volgt:

Het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

Punt 8 de tekst “en de structurele kapitaallasten van € 19.460 ten laste te brengen van het budget wegen” te wijzigen in “en de structurele kapitaallasten van € 19.460 ten laste te brengen van de begrotingsruimte”

Motivatie:

Grote toekomstige investeringen zoals fietspaden langs de Hoofdweg Eelde en de

Hunnebedstraat zullen leiden tot extra kapitaallasten. Ook eventuele extra investeringen zullen noodzakelijk zijn om het huidige onderhoudsniveau te handhaven. De kosten, gezien de economische ontwikkeling, zullen eerder stijgen dan dalen. Het is belangrijk dat de Nieuwe Akkers nu wel woonrijp wordt gemaakt conform de wensen van de bewoners. Het iszuiver en transparant om een budget voor onderhoud wegen ook te besteden voor onderhoud van het areaal wegen en niet voor het woonrijp maken van wijken.

Er werd eerst over het amendement gestemd, en daarna over het gehele raadsvoorstel.

Zowel het amendement als het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen.