subsidieoverzicht opgevraagd

Enige tijd geleden heeft de gemeenteraad van Tynaarlo in een begrotingsbehandeling alle lang lopende subsidies stopgezet. Deze subsidies zullen per 1 januari 2017 ophouden.

De gemeenteraad heeft echter nooit te horen gekregen welke subsidies hier allemaal onder vallen, dit is op het niveau van uitvoering en dus aan het college van Burgemeester en Wethouders, werd op dat moment verkondigd.

Nu blijkt eigenlijk dat er te veel bezuinigd is, er is ruim 6 miljoen over.

Gemeentebelangen wil een afweging maken tijdens de behandeling van de voorjaarsnota welke subsidies wel en niet afgeschaft kunnen worden. Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld.

Hieronder de brief welke Gemeentebelangen Tynaarlo aan het college heeft gezonden.

Eelde, 25 april 2016

Onderwerp:                       langlopende subsidies

Ons kenmerk:                   GBT2016-003

Geacht college van B & W,

Enige tijd geleden is binnen de behandeling van de begroting besloten in de toekomst alle langlopende subsidies te stoppen. Op dat moment is het bij onze fractie niet duidelijk geworden om welke subsidies het precies ging.

Gemeentebelangen Tynaarlo wil u daarom de volgende vraag stellen.

Wij zien graag een overzicht van u tegemoet van de langlopende subsidies welke op dit moment nog lopen, alsmede de subsidies welke inmiddels gestopt zijn naar aanleiding van het voornoemd raadsbesluit.

In dit overzicht willen wij graag de volgende gegevens opgenomen zien:

    1. De organisatie of vereniging aan wie de subsidie verstrekt wordt of werden;
    1. De frequentie waarop de subsidie uitbetaald wordt of werd;
    1. De omvang van betreffende subsidie.
    1. Waarvoor wordt of werd de subsidie verstrekt? Hiermee bedoelen we of de subsidie verstrekt wordt of werd voor 1 activiteit of is of was dit een algemene subsidie?
  1. We zouden graag het aantal deelnemers dat deelneemt aan de georganiseerde activiteiten, Indien dit beschikbaar en relevant is voor de betreffende verstrekte subsidie.

Wij verzoeken u voornoemd overzicht ruim voor de raadsvergadering beschikbaar te stellen, waarin de voorjaarsnota op de agenda staat.

Dit geeft ons de mogelijkheid eventueel de beschikbaar gestelde gegevens in onze behandeling van de voorjaarsnota mee te nemen.

Wij danken u vast voor uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Namens Gemeentebelangen Tynaarlo

Jarko Weering

Raadslid.