Starterslening, blijverslening en verzilverlening verordend.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 11 september 2018 werd een verordening aan de Raad voorgelegd met betrekking tot de startersleningen, blijversleningen en verzilverleningen.

Gevraagd besluit.

  1. De ‘Verordening Starterslening Gemeente Tynaarlo 2018” vaststellen;

  2. De “Verordening Blijverslening Gemeente Tynaarlo” vaststellen;

  3. De “Verordening Verzilverlening Gemeente Tynaarlo” vaststellen.

Toelichting.

Zowel startersleningen als blijvers en verzilverleningen dragen in belangrijke mate bij aan de realisatie van het gemeentelijke woon- en volkshuisvestingsbeleid.

In de Woonvisie en het kort geleden vastgestelde Sociale Volkshuisvestingsbeleid Tynaarlo 2017 wordt onder andere ingezet op de huisvesting van diverse doelgroepen, waaronder starters, maar ook op het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen (levensloopbestendigheid) c.q. passende huisvesting en verduurzaming van de woningvoorraad. Daarom wordt de Raad voorgesteld om de 3 verschillende leningen via SVn te (her)introduceren.

Starterslening.

Met de startersleningen willen wij het kopen van een eigen woning voor starters mogelijk maken en de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

Het is voor starters vaak moeilijk een passende koopwoning te bemachtigen. Om dit maatschappelijke probleem te bestrijden, is het instrument Starterslening ontwikkeld. Het College van B en W wil starters op de woningmarkt behouden voor de gemeente Tynaarlo. Met het inzetten van de Starterslening worden starters (vaak jongeren) gestimuleerd om in onze gemeente te blijven, of te komen wonen. Hetgeen goed is voor de leefbaarheid van onze gemeente.

Blijverslening

Met de blijversleningen kunnen inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om hun woning meer levensloopbestendig te maken, zodat zij hier ook op hogere leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen.

Een groeiende trend is dat ouderen zolang mogelijk in hun huidige woning willen blijven wonen. Gelet op deze wens van ouderen, maar ook uit oogpunt van kostenbesparing in de zorg is het van belang dat grotere delen van de woningvoorraad levensloopbestendig worden gemaakt, dan wel worden aangepast. De blijverslening kan hierin een bijdrage leveren.

Deze opgave geldt in de gemeente Tynaarlo des te meer vanwege het grote percentage particulier woningbezit en de sterke vergrijzing van de inwoners.

Ook huurders kunnen gebruik maken van de faciliteiten (van de consumptieve variant tot € 10.000) van de Blijverslening.

Verzilverlening.

De Verzilverlening biedt de mogelijkheid om de overwaarde in de woning te verzilveren ten behoeve van de levensloopbestendigheid en duurzaamheid van de woning.

Met de Verzilverlening wordt het mogelijk gemaakt dat woningeigenaren maximaal 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd (dus momenteel 57 jaar en ouder) met voldoende overwaarde, een mogelijkheid wordt geboden om hun woning goed te kunnen onderhouden, te verduurzamen en/of levensloopbestendig te maken. En te behouden!

Woningeigenaren worden hiermee gefaciliteerd om tot op hoge leeftijd in hun woning te kunnen blijven wonen.

Feitelijk wordt het met de verzilverlening voor woningeigenaren mogelijk gemaakt de overwaarde van hun woning “op te eten”. Dit in aanvulling of ter vervanging van een Blijverslening.

Aflossing van de Verzilverlening hoeft pas uiterlijk plaats te vinden bij verkoop of overlijden.

Stemming.

De Raadsleden van Gemeentebelangen Tynaarlo konden zich wel vinden in dit voorstel. De Gemeenteraad stemde met algehele stemmen (unaniem) in met het gevraagde besluit.