Bestemmingsplan brandweerkazerne Groningen Airport Eelde.

Vries, 11 september 2018.

Op de agenda voor de Raadsvergadering van dinsdag 11 september 2018 stond het punt met betrekking tot het bestemmingsplan voor het bouwen van een nieuwe brandweerkazerne bij

Groningen Airport Eelde. Dit punt stond op het akkoordgedeelte van de agenda.

Gevraagd besluit.

  1. Vaststellen zienswijzennotitie brandweerkazerne GAE;

  2. Vaststellen bestemmingsplan 'brandweerkazerne GAE' met identificatienummer NL.IMRO.1730.BRWGAE-0401 overeenkomstig het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen;

  3. De toelichting op het bestemmingsplan (die hiervan formeel juridisch geen onderdeel uitmaakt) aanpassen op het punt van de compensatie van waterberging en de afvoer van afvalwater;

  4. burgemeester en wethouders uitnodigen om de omgevingsvergunning te verlenen.

 

Toelichting.

Door het vaststellen van dit bestemmingsplan kan er een omgevingsvergunning worden verleend voor het oprichten van een nieuwe brandweerkazerne op het terrein van Groningen Airport Eelde.

Een nieuwe brandweerkazerne is nodig omdat de huidige brandweerkazerne niet meer voldoet aan de wettelijke eisen, maar het biedt ook onvoldoende ruimte voor het extra personeel dat nodig is, nu het aantal vluchten is uitgebreid en mogelijk nog verder zal uitbreiden.

Groningen Airport Eelde heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning en heeft daarbij een ontwerpbestemmingsplan ingediend. Beide hebben gedurende zes weken ter inzage gelegen. Dit heeft geleid tot één zienswijze en een reactie van een overlegpartner. De volgende stap in de procedure is het vaststellen van het bestemmingsplan, waarna de omgevingsvergunning door het college kan worden verleend.

Stemming.

Gemeentebelangen kon, net als de overige leden van de Gemeenteraad instemmen met het gevraagde besluit. Alle 23 Raadsleden stemden voor.