Bestemmingsplan Rietwijk noord in Ter borch.

Vries, 11 september 2018.

Op het akkoordgedeelte van de agenda voor de Raadsvergadering van dinsdag 11 september 2018 stond opnieuw het bestemmingsplan voor de deelwijk Rietwijk noord in de wijk  Ter Borch in Eelderwolde.

Gevraagd besluit.

  1. Vaststellen de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Ter Borch Rietwijk Noord aanpassing ecozone”;

  2. Vaststellen het bestemmingsplan “Ter Borch Rietwijk Noord aanpassing ecozone” in overeenstemming met ontwerp, zoals dat vanaf 8 juni 2018 tot en met 19 juli 2018 ter inzage is gelegd.

Toelichting.

Op dinsdag 20 februari 2018 heeft de Raad van Tynaarlo het bestemmingsplan “Ter Borch Rietwijk Noord aanpassing ecozone” vrijgegeven voor inspraak en overleg.

De aanpassing van het geldende bestemmingsplan “Rietwijk-Noord” is nodig omdat bij het tekenen van de verbeelding iets fout is gegaan met de begrenzing van de bestemmingen “Natuur” en “Woongebied”. In het nieuwe bestemmingsplan wordt deze fout gecorrigeerd.

Het bestemmingsplan heeft vanaf 8 juni 2018 gedurende 6 weken in ontwerp ter inzage gelegen. Er werden geen zienswijzen ingediend.

Het is in het belang van de betrokken eigenaren dat de ligging van de ecozone overeenkomt met de feitelijke situatie.

Na het accorderen van het gevraagde besluit wordt het bestemmingsplan wederom gedurende zes weken ter inzage gelegd, met de mogelijkheid van het instellen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor eenieder die kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om binnen de daarvoor gestelde termijn een zienswijze bij de Gemeenteraad in te dienen.

Stemming.

Mede aangezien er geen zienswijzen werden ingediend, hadden de Raadsleden geen bedenkingen over dit voorstel.

Het gevraagd besluit werd met algehele stemmen (unaniem) aangenomen.