Vaststelling bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Peizerweg 8a Bunne.

Vries, 11 september 2018.

Op dinsdag 11 september 2018 stond op het akkoordgedeelte van de agenda voor de Raadsvergadering het punt met betrekking tot de definitieve vaststelling van de ruimte voor ruimte regeling voor het perceel Peizerweg 8a in Bunne.

Gevraagd besluit.

  1. Het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Peizerweg 8a Bunne’ (planidentificatie: NL.IMRO.1730.BPPeizerweg8aBunne-0401) ongewijzigd vaststellen.

  2. Geen exploitatieplan vaststellen.

Toelichting.

Door de toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling wordt er een mogelijkheid geboden om de landschappelijke en ruimtelijke situatie terplekke van het perceel Peizerweg 8a in Bunne te verbeteren. De bedrijvigheid op dit perceel is geruime tijd geleden beëindigd en de bedrijfsbebouwing is inmiddels ook gesloopt. Door de nieuwe invulling met een passende woning is duidelijk sprake van de ruimtelijke verbetering terplekke.

De Gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van dinsdag 23 januari 2018 ingestemd met de planvorming in het kader van dit Ruimte voor Ruimte initiatief. Eveneens is toen besloten om hiervoor een bestemmingsplan procedure te doorlopen.

In dat kader is gestart met een voorontwerpbestemmingsplan. Het waterschap Noorderzijlvest heeft als enige instantie gereageerd op de planvorming en een korte reactie geschreven. Van particulieren c.q. omwonenden is geen reactie of zienswijze ontvangen.

De opmerkingen van het waterschap zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Het waterschap heeft onlangs schriftelijk aangegeven dat hun opmerkingen naar tevredenheid zijn verwerkt en dat er door hen geen verdere zienswijze zal worden ingediend. Ook bij het ontwerpbestemmingsplan zijn wederom geen zienswijzen van particulieren ontvangen.

Nadat de Gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Peizerweg 8a Bunne’ heeft vastgesteld zal dit plan nogmaals zes weken ter inzage gelegd worden in het kader van een mogelijke beroepsprocedure. Deze terinzagelegging wordt gepubliceerd en iedereen kan kennis nemen van het vastgestelde bestemmingsplan. Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend ten tijde van het ontwerpbestemmingsplan zijn de mogelijkheden voor beroep echter zeer beperkt.

Stemmen.

De Gemeenteraad is met algehele stemmen (unaniem) akkoord gegaan met het voorliggende voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan.