Ontwerp bestemmingsplan natuurwonen Schelfhorst.

Vries, 11 september 2018.

Tijdens de raadsvergadering stond het punt 'Schelfhorst Natuurwonen' op de agenda.

De zienswijzen, welke ingediend werden naar aanleiding van het

Voorontwerpbestemmingsplan werden besproken.

Gevraagd besluit.

De formele procedure starten door het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp- beeldkwaliteitsplan ‘Schelfhorst Natuurwonen’ ter inzage te leggen.

Toelichting.

Door dit nieuwe bestemmingsplan wordt het initiatief mogelijk gemaakt voor de bouw van maximaal 10 woningen in dit plangebied en komt de huidige mogelijkheid voor de realisatie van maximaal 75 recreatiewoningen in het plangebied te vervallen.

Op 6 februari 2018 heeft de Raad van Tynaarlo met de kleinst mogelijke meerderheid besloten om het voorontwerpbestemmingsplan en het concept beeldkwaliteitsplan vrij te geven voor de inspraak. Er zijn in totaal 11 inspraakreacties ingediend bij de Gemeente.

Het terrein de Schelfhorst ligt in het buitengebied ten noorden van Paterswolde. In 2002 werd de toenmalige camping ontmanteld om plaats te maken voor 75 recreatiewoningen. Het plan bleek echter geen succes. Er zijn slechts 2 modelwoningen gerealiseerd, waarna de verkoop stokte. In 2009 werd de verkoop definitief gestaakt. In 2016 hebben zich nieuwe initiatiefnemers gemeld met het plan om het terrein om te vormen naar een landschappelijke woonomgeving ten behoeve van 10 woningen.

In de collegevergadering van 31 mei 2016 is besloten om een positieve grondhouding aan te nemen voor dit initiatief.

De huidige bestemming ‘verblijfsrecreatieterreinen’ maakt de gewenste ontwikkeling niet mogelijk, omdat de bouwregels voor het plangebied zijn gericht op de realisatie van maximaal 75 recreatiewoningen. Om het initiatief voor de bouw van maximaal 10 woningen mogelijk te kunnen maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Gelijktijdig wordt er ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Behandeling.

Gemeentebelangen had naar aanleiding van deze zienswijzen nog een aantal vragen aan de

wethouder.

De gemeente heeft in 2014 aangegeven dat er geen verwachting zou zijn dat er op Schelfhorst een

recreatiepark ontwikkeld zou worden. Nu in 2018 met de plannen voor het bouwen van 10 permanente woonhuizen, wordt er zowel door de initiatiefnemer als door de gemeente gesteld dat, wanneer er geen woningen komen, het recreatiepark toch ontwikkeld gaat worden.

Gemeentebelangen blijft zich afvragen hoe dit kan, waarom er tot op heden nog geen recreatie

ontwikkeld is en hoe het kan dat de gemeente deze uitspraken doet.

We hebben ook de illegale bomenkap van februari jl. besproken met de wethouder.

Gemeentebelangen blijft het een kwalijke zaak vinden dat er alsnog een vergunning afgegeven kan

worden voor bomen die zonder vergunning gekapt zijn. Het antwoord van de wethouder dat dit

zomaar kan vinden wij wat kort door de bocht en makkelijk afgedaan.

Stemmen.

Er is geen besluit genomen over dit voorstel.

In de raadsvergadering van 25 september 2018 zal de gemeenteraad stemmen over het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan.