Algemene Ledenvergadering 2016

De Kiesvereniging van Gemeentebelangen organiseert jaarlijks een Algemene Ledenvergadering.

Dit jaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 19 mei vanaf 20.00 uur bij Café G. en A. Boelens., Hoofdweg 83 in het centrum van Eelde.

Alle leden en mensen die overwegen lid te worden zijn van harte welkom op deze vergadering.

De agenda ziet er als volgt uit.

 1. Opening.

 2. Vaststellen agenda.

 3. Mededelingen.

 4. Vaststellen notulen vorige ledenvergadering (ligt ter tafel).

 5. Verslag kascommissie.

 6. Verslag Penningmeester.

 7. Benoeming nieuw reserve lid kascommissie.

 8. Bestuursverkiezing. Wil Paré is aftredend, hij stelt zich opnieuw herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot een kwartier voor aanvang van de vergadering melden bij een van de bestuursleden.

 9. Terugblik op de afgelopen 2 jaar van deze raadsperiode.

 10. Vooruitblik naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

 11. Vaststellen datum volgende ledenvergadering.

 12. Rondvraag / W.V.T.T.K.

 13. Sluiting.