Beleidsvisie omgevingsveiligheid Tynaarlo vrijgegeven voor inspraak.

Vries, 30 oktober 2018.

Op het akkoordgedeelte van de agenda van de Raadsvergadering stond het punt met betrekking tot het vrijgeven voor inspraak en overleg van het ontwerp van de beleidsvisie voor de regioveiiligheid van gemeente Tynaarlo.

Gevraagd besluit.

In te stemmen met de ontwerp Beleidsvisie Omgevingsveiligheid gemeente Tynaarlo en deze vrij te geven voor inspraak en overleg door terinzagelegging gedurende een periode van zes weken.

Toelichting.

Op 23 september 2008 werd de huidige Visie Externe Veiligheid Tynaarlo vastgesteld. Deze beleidsvisie is toe aan actualisatie. Met de nieuwe Beleidsvisie Omgevingsveiligheid gemeente Tynaarlo wordt het nu geldende externe veiligheidsbeleid aangepast aan de nieuwste wet- en regelgeving en wordt geanticipeerd op de Omgevingswet waardoor de visie eveneens als bouwsteen dient voor de op te stellen gemeentelijke Omgevingsvisie.

het College van B&W geeft aan dat de ontwerp Beleidsvisie Omgevingsveiligheid gereed is en kan worden vrijgegeven voor inspraak en overleg door terinzagelegging gedurende zes weken. Gedurende die termijn kunnen de betrokken overheden en de bevolking tegen het ontwerp een zienswijze indienen.

In de periode vanaf 2008 hebben diverse wijzigingen plaatsgevonden in de wet- en regelgeving rond het aspect externe veiligheid. Deze gewijzigde wet- en regelgeving wordt ook integraal opgenomen in de nieuwe Omgevingswet. Zo is het begrip ‘aandachtsgebied’ geïntroduceerd om in een vroeg stadium bij de planvorming de effecten en risico’s in beeld te brengen en is, naast de ‘(beperkt) kwetsbare objecten’ (o.a. woningen), de nieuwe categorie ‘zeer kwetsbare objecten’ toegevoegd. Onder deze categorie vallen de personen die niet zelfredzaam zijn, zoals in de kinderopvang en ziekenzorg.

De gewijzigde wet- en regelgeving is ook nu al van toepassing op ruimtelijke ontwikkelingen. Het is daarom niet wenselijk te wachten op de gemeentelijke Omgevingsvisie, maar vooruitlopend hierop het beleid te actualiseren. De beleidsvisie Omgevingsveiligheid dient vervolgens als bouwsteen voor de gemeentelijke Omgevingsvisie.

Besluit.

Er vond geen woordvoering plaats, ook werd er geen stemverklaring afgegeven. De Raad stemde met algehele stemmen (unaniem) in met het voorstel.

De ontwerp Beleidsvisie Omgevingsveiligheid wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kan een ieder een zienswijze op de beleidsvisie geven. Na afloop van de termijn beslist de gemeenteraad, op basis van de ingediende zienswijzen, omtrent de vaststelling van de beleidsvisie.