Oude asserstraat 38 Vries bestemmingsplan.

Vries, 30 oktober 2018.

Op het bespreekgedeelte van de agenda voor de Raadsvergadering stond het agendapunt met betrekking tot het bestemmingsplan voor de Oude Asserstraat 38 in Vries.

Dit bestemmingsplan heeft reeds eerder op de agenda gestaan.

Gevraagd besluit.

  1. De Reactienota zienswijze Bestemmingsplan Vries - Oude Asserstraat 38, d.d. 14-09-2018 vast te stellen;

  2. Het Bestemmingsplan Vries – Oude Asserstraat 38, als vervat in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.1730.bpOudeAsserstr38-0401, ongewijzigd vast te stellen;

  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Toelichting.

Vries is een aantrekkelijk woondorp, centraal gelegen tussen Groningen en Assen. Uit een eerder dorpsbelevingsonderzoek is gebleken dat mensen het wonen in Vries hoog waarderen.

Een dorp waar het niet alleen prettig wonen is voor degene die een eigen huis kan betalen, maar waar het ook prettig huren is. In tegenstelling tot Eelde-Paterswolde ligt Vries buiten het primaire invloed gebied van de woningmarkt van de stad Groningen. Wel wordt in Vries ruimte gezien voor een beperkte toevoeging van de woningvoorraad, waarbij opgemerkt moet worden dat er vraag gestuurd gebouwd moet worden.

Met de eind 2015 vastgestelde dorpsagenda is voor Vries voorzien dat ca. 45 woningen gerealiseerd worden binnen de bebouwde kom (inbreiding en transformatie). Aan de zuidoostzijde van het dorp is voorts ruimte aangewezen voor een kleine toevoeging met nieuwbouw van enkele tientallen woningen. De voorliggende locatie is een prominente inbreidingslocatie in Vries en past binnen het voorziene ontwikkelprogramma.

Jaren geleden is de ontmoetingskerk in Vries gesloopt. Sinds die tijd ligt de locatie aan de Oude Asserstraat 38/40 braak. In het verleden heeft Noppert Vastgoed een plan ontwikkeld om op deze locatie appartementen te realiseren. Deze plannen zijn door gebrek aan belangstelling nooit doorgegaan. Noppert Vastgoed is een paar jaar geleden failliet gegaan. Vervolgens is meer recent de locatie aangekocht door ontwikkelaar Blue Banner. Zij hebben op deze kavel een plan ontwikkeld voor de bouw van zes 2^1 kapwoningen en vier vrijstaande woningen.

Op 8 mei 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Ontwerpbestemmingsplan Vries – Oude Asserstraat 38. In het kader van de formele voorbereidingsprocedure is het ontwerpbestemmingsplan vervolgens gepubliceerd en heeft vanaf 25 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Eenieder is in de gelegenheid gesteld om gedurende de ter inzage periode hierover een zienswijze in te dienen. Op 26 juni is er tevens een inloopbijeenkomst op het gemeentehuis gehouden. Uiteindelijk heeft dit tot één negatieve zienswijze geleidt.

Behandeling en besluit.

Tijdens de Raadsvergadering sprak de heer van Mombergen in, hij was de indiener van de enige negatieve zienswijze. Zijn bijdrage als inspreker was ongeveer hetzelfde als zijn zienswijze inhield.

Vanuit de Gemeenteraad zijn er niet veel woorden gewijd aan dit bestemmingsplan.

Na 2 termijnen stemde de Gemeenteraad unaniem in met het voorgesteld bestemmingsplan.