De bijdrage van Gemeentebelangen tijdens behandeling begroting 2019 en najaarsbrief 2018.

Vries, 13 november 2018.

De bijdrage van Gemeentebelangen Tynaarlo tijdens de behandeling van de begroting voor 2019 en de najaarsbrief van 2018.

Meneer de Voorzitter,

Vandaag behandelen we de Najaarsbrief van 2018 en de Begroting voor 2019. Wat beiden aangaat een wat bijzondere situatie.

De Najaarsbrief van 2018 gaat over zaken die op basis van een beleidsarme begroting 2018, wat de periode betreft, deels door het vorige College en verder grotendeels door het huidige College zijn uitgevoerd.

De begroting wordt aangeboden zonder dat daar een behandeling van een perspectievennota maar een bespreking van het College-uitvoeringsprogramma aan vooraf is gegaan. Ook betreft de eerste begroting van dit College.

Gezien de beschikbare tijd zullen we ons beperken tot hoofdlijnen en wat aandachtpunten.

 

De Najaarsbrief geeft inzicht in de afwijkingen van de begroting 2018 en waar we in financiële zin op afkoersen. Daarnaast verschaft het informatie over de voortgang van de activiteiten en bijzonderheden binnen de diverse hoofdstukken en beleidsterreinen.

 

Het meest in het oog springt mdv, wat de financiën aangaat, natuurlijk de voortschrijdende en oplopende tekorten binnen het Sociaal Domein, en dan met name binnen de jeugdzorg.

Werd er in de voorjaarsbrief nog gesproken over een te kort van 2 miljoen, inmiddels wordt er gesproken over 2,9 miljoen. En het eind lijkt nog niet in zicht. Een duidelijk zorgpunt, te meer daar de oorzaken nog niet helder in beeld zijn. Gemeentebelangen geeft het College mee dat dit geen volhoudbare tekorten zijn.

 

Buiten het Sociaal Domein om blijken er geen grote afwijkingen ten opzichte van de begroting te zijn, en de werkzaamheden binnen de hoofstukken lijken op schema te liggen.

 

Wel willen we opmerken dat we graag wat meer voortgang zouden zien bij het accommodatiebeleid in Eelde-Paterswolde. De verenigingen, Bibliotheek en Museum wachten al geruime tijd.

Ook de afronding van de werkzaamheden in het Centrum Eelde duurt wel erg lang. Steeds vaker vragen inwoners ons wanneer de verlichting eindelijk voor elkaar is en wanneer eer en veilige looproute van Hoofdweg naar Kerkhoflaan komt. Ook ervaren veel mensen de inrichting van de kruispunten Hoofdweg/Kerkhoflaan en Hoofdweg/Strubenweg als onduidelijk en soms zelfs als gevaarlijk.

 

Meneer de voorzitter, Gemeentebelangen stemt in met de gevraagde besluiten onder 1 t/m 11 inzake de Najaarsbrief.

 

Dan de begroting meneer de voorzitter,

Normaal gaat er aan de behandeling van de begroting de behandeling van de Perspectievennota vooraf. De Raad geeft dan het College kaders mee voor de begroting. Bij de begrotingsbehandeling hoeft de raad dan eigenlijk alleen nog na te gaan of de kaders die zijn meegegeven correct in de begroting opgenomen zijn, met elkaar in debat te gaan en om eventueel vragen aan het college te stellen. Dit jaar is dit, zoals al eerder gemeld, anders verlopen. Er is alleen een bespreking van het College-uitvoeringsprogramma geweest, en moties zijn er niet ingediend. Het toetsen van kaders wordt daarmee wat lastig.

 

Ten eerste wil Gemeentebelangen opmerken dat er veel positieve zaken in de begroting vermeld staan waar we ons goed in kunnen vinden. Het is een ambitieuze begroting, en we hopen dat u niet te veel hooi op de vork neemt. Toch willen we enige kanttekeningen maken.

 

Duurzaamheid neemt in het College-uitvoeringsprogramma een zeer prominente plaats in. Dit geldt ook voor inclusie en participatie. Terecht naar de mening van Gemeentebelangen. We hebben natuurlijk gezien dat u Structureel totaal € 291.000 vraagt aan capaciteit voor deze 3 onderwerpen.

We hadden echter verwacht en ook gehoopt, dat er in deze begroting meer concrete voorstellen op het gebied van duurzaamheid terug te vinden waren. Nu moeten we het doen met de opmerking dat u in 2019 komt met een routekaart en een herformulering van de visie om beter in beeld te krijgen op welke manier u uw Duurzaamheidsdoelen wilt bereiken, en dat u verwacht dat er pas vanaf de begroting 2020 een gedetailleerder beeld gegeven kan worden. Het betekent toch niet dat we zo lang moeten wachten op concrete uitvoeringsvoorstellen, want met alleen het vergroten van beleidsmatige capaciteit behaalt u de doelen niet.

Overigens willen wij opmerken dat Gemeentebelangen geen voorstander is van windmolenparken in onze gemeente. Naar de mening van Gemeentebelangen mening gedijen die het best op zee.

 

Met instemming heeft Gemeentebelangen gezien dat inclusie een speerpunt van dit College is, en dat u werk gaat maken van allerlei voorstellen met betrekking tot Fysieke toegankelijkheid. Ook hebben we vernomen dat er inmiddels gewerkt is aan het toegankelijk maken van de gemeentelijke website voor bezoekers met bijvoorbeeld visuele of auditieve beperkingen. Dit onder andere in verband met wetgeving op dat gebied. Gemeentebelangen heeft u bij de behandeling van de evaluatie van de inclusieagenda op 8 mei 2018 ook gevraagd om hier aandacht aan te schenken.

Wat ons echter verbaast is dat, voor zo ver wij uit navraag bij de ambtelijke organisatie hebben vernomen, de raadswebsite hierbij niet meegenomen is en wordt.

Wij hebben daarom een motie voorbereid om te bewerkstelligen dat ook de website raad.tynaarlo.nl op de zelfde wijze als de gemeentelijke website toegankelijk gemaakt én gehouden wordt.

 

Zoals reeds aangegeven maakt Gemeentebelangen zich grote zorgen over de tekorten binnen het sociaal Domein. Voorlopig heeft u e.e.a als PM-post begroot en (deels) afgedekt middels een reservering in de Argi. Een jaarlijks te kort van 2,9 mnl is op den duur echter niet volhoudbaar. Zo groot zijn onze reserves nu ook weer niet en we hebben ze nog hard nodig gezien de overige investeringen die nog moeten volgen en die ook als PM-post in de begroting opgenomen zijn. We denken dan bijvoorbeeld aan het Accommodatie beleid en de Centrumplannen in Zuidlaren en het fietsinvesteringsplan.

Dat laatste brengt ons meneer de voorzitter, op het Fietspad langs de Hoofdweg te Eelde/Paterswolde. Wordt dit nu in 2019 eindelijk opgepakt en is daar nu budget voor of niet?

 

Ons bereiken signalen dat er mensen geen gebruik maken van voorzieningen of zorg doordat men niet weet waar men zich kan melden, of door onbekendheid met de mogelijkheden en regels. Wij willen het College verzoeken hier de nodige aandacht aan te besteden.

 

Tot zover meneer de voorzitter in eerste termijn.