Najaarsnota 2018 en begroting 2019 werden behandeld.

Vries, 13 november 2018.

Ieder jaar wordt aan het eind van het jaar de najaarsnota van dat lopende jaar aan de Gemeenteraad voorgelegd. Op datzelfde moment wordt de begroting voor het daaropvolgende jaar aan de Gemeenteraad voorgelegd en wordt de raad in de gelegenheid gesteld om haar visie hierover te geven.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 13 november 2018 stonden deze stukken op de agenda van de Gemeenteraad. De vergadering begon om 14.00 uur, zou tot 18.30 uur duren, zo was de planning. Uiteindelijk werd de vergadering gesloten om 20.20 uur; bijna twee uur later dan gepland.

Gevraagd besluit.

Het gevraagde besluit bij de Najaarsbrief was:

1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk per 1

september 2018;

2. Het incidentele nadeel 2018 ad. € 570.000 te onttrekken aan de ARGI;

3. Het incidentele voordeel in 2019 en 2020 ad. € 13.000 opnemen in de meerjarenbegroting;

4. Het structurele effect van € 1.000 vanaf 2019 opnemen in de meerjarenbegroting;

5. Instemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad. € 1.199.500;

6. Instemmen met de voorgestelde aanpassingen van de jaarschijven van de maatschappelijke kredieten;

7. Instemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging:

a. Het ophogen van het economische krediet hoogwerker met € 45.000 en de kapitaallasten van

€ 5.175 ten laste te laten komen van het begrotingsresultaat.

b. Het ophogen van het krediet kruising Burgemeester Legroweg met € 20.000 en de extra

kapitaallasten van € 700 ten laste te laten komen van het budget wegen.

c. Het ophogen van het krediet Rioolmaatregelen Westlaren deelgebied A met € 120.000 en de

kapitaallasten van € 4.200 ten laste te laten komen van het taakveld riolering.

d. Het ophogen van het economische krediet Menso Altingschool met € 9.000.

8. Instemmen met het beschikbaar stellen van een economisch krediet van € 25.000 voor het opstellen van een startnotitie t.b.v. planvorming Vries Zuid.

9. Instemmen met het onttrekken van € 2,1 miljoen aan de ARGI ten behoeve van het vormen van de

voorziening begraven per 1 januari 2018 voor het toekomstige onderhoud van de begraafplaatsen;

10. Instemmen met het onttrekken van € 6,5 miljoen aan de bestemmingsreserve Grondexploitaties en toe te voegen aan de ARGI;

11. Instemmen met het opheffen van de reservering in de ARGI van € 1,5 miljoen voor het opvangen van het tekort op het sociaal domein.

Gemeentebelangen heeft zijn zorg uitgesproken over oplopende de tekorten die zich voordoen in de jeugdzorg en heeft aan dacht gevraagd voor een aantal onder werpen; te weten:

  • accommodatiebeleid in Eelde-Paterswolde;

  • afronding van de werkzaamheden in het centrum van Eelde (de verlichting en de looproute Hoofdweg/Kerkhoflaan, de inrichting van de kruispunten Hoofdweg/Kerkhoflaan en Hoofdweg/Strubenweg);

  • Duurzaamheid over weinig concrete plannen in de begroting

  • Inclusie en dan met name over Toegankelijkheid gemeentelijke websites

Op initiatief van Gemeentebelangen zijn een aantal moties ingediend over:

  • Het toegankelijk maken en houden van gemeentelijke websites voor mensen met bijvoorbeeld visuele of auditieve beperkingen. Deze motie werd samen met CDA, CU en LT ingediend;

  • Het cultuurhuis in Eelde/Paterswolde, over een accommodatie voor Nieuw Leven, Ol Eel, de bibliotheek en het Klompenmuseum. Deze motie werd samen met PvdA, VVD en GL ingediend;

  • Het aanpassen van de fietspaden langs de Hoofdweg in Eelde en Paterswolde en langs de Hunnebedstraat in Tynaarlo (samen met PvdA en VVD)

De eerste twee moties zijn unaniem aangenomen door de Raad, De laatste motie is echter verworpen. Gemeentebelangen, PvdA en VVD stemden voor, tegen stemden Leefbaar, CDA, D66, Groenlinks en CU).

Verder heeft Gemeentebelangen samen met Pvda en VVD een motie mee ingediend over de mee te nemen gelden. Ook deze motie werd verworpen omdat Leefbaar, CDA, D66, Groenlinks en CU tegen stemden.

Als u op de link hieronder klikt, kunt u de volledige bijdrage van Gemeentebelangen Tynaarlo lezen.

De bijdrage van Gemeentebelangen tijdens behandeling begroting 2019 en najaarsbrief 2018.

Er werden twee amendementen ingediend.nl:

Amendement 1 over mee te nemen gelden sociale woningbouw werd Verworpen: 7 stemmen voor (VVD, GB en PvdA) en de overige leden tegen.

Amendement 2 om 10.000 aan de ARGI te onttrekken en aan te wenden voor beweegpleinen 2018 werd Aangenomen: 5 stemmen tegen (VVD en PvdA) en de overige leden voor.

De gewijzigde Najaaarsbrief werd vervolgens aangenomen : 4 stemmen tegen (VVD) en de overige leden voor.

Verder werd er gevraagd om de begroting 2019 vast te stellen. Ook hier werden er de nodige motie en amendementen ingediend namelijk:

- Amendement 3 Subsidie musea die is verworpen: 7 stemmen voor (VVD, GB en PvdA) en de overige leden tegen;

- Amendement 4 om 30.000 per jaar beschikbaar te stellen voor Beweegpleinen 2019 -2021 die werd aangenomen: 5 stemmen tegen (VVD en PvdA) en de overige leden voor;

- Motie 1 over het huren extra reclameborden. Aangenomen: 8 stemmen tegen (VVD, CDA en PvdA) en de overige leden voor;

- Motie 2 Sponsoring bloemencorso Eelde werd overgenomen door het college met toezegging dat het bloemencorso gesponsord zal worden;

- Motie 3 inzake Duurzaam wagenpark. Aangenomen: 5 stemmen tegen (VVD en PvdA) en de overige leden voor.

- Motie 4 op initiatief van Gemeentebelangen Toegankelijkheid gemeentelijke websites. Unaniem aangenomen.

- Motie 5 Kindpakket in armoede beleid. Aangenomen: 8 stemmen tegen (VVD, CDA en CU) en de overige leden voor.

- Motie 6 Trilling sensoren i,v,m, aardbevingen. Unaniem aangenomen. Unaniem aangenomen

-

- Motie 7 extra geld voor BOA’s (buitengewone opsporings ambtenaren). Aangenomen: 7 stemmen tegen (VVD, GB en PvdA) en de overige leden voor.

- Motie 8 D66, Leefbaar Tynaarlo en CDA Nestkastjes ter bestrijding eikenprocessierups

- Motie 9 ov eer Tekorten sociaal domein Aangenomen: 4 stemmen tegen (VVD) en de overige leden voor.

- Motie 11 op initiatief van Gemeentebelangen Cultuurhuis over accommodatie voor Nieuw Leven, Ol Eel, bibliotheek en Klompenmuseum. Unaniem aangenomen.

- Motie 12 op initiatief van Gemeentebelangen over Aanpassen fietspaden Hoofdweg Eelde/Paterswolde en Hunnebedstraat Tynaarlo. Verworpen: 7 stemmen voor (PvdA, VVD en GB) en de overige leden tegen.

- Motie 13 PVDA, VVD en GemeenteBelangen over mee te nemen gelden Verworpen: 7 stemmen voor (PvdA, VVD en GB) en de overige leden tegen.

Uiteindelijk werd de Gewijzigde begroting vastgesteld; alle partijen met uitzondering van de VVD stemden voor.