APV onderdeel carbid werd vastgesteld.

Vries, 27 november 2018.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op het akkoordgedeelte van de agenda. Binnen de APV werd het onderdeel carbid gewijzigd aan de Gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

Gevraagd besluit.

De Gemeenteraad van Tynaarlo werd gevraagd het volgende besluit te nemen.

De Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening 2018 (onderdeel carbid) vaststellen.

Toelichting.

De Algemene Plaatselijke Verordening 2015, welke op dit moment nog geldt, is in 2017 voor het laatst gewijzigd door middel van een wijzigingsverordening. Sindsdien zijn er diverse ontwikkelingen in de rechtspraak geweest en heeft er een wetswijziging plaatsgevonden die aanpassing van de huidige APV 2015 noodzakelijk maakt. Ook heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onlangs een nieuwe modelverordening uitgebracht. De voorbereiding voor de algehele aanpassing van de APV 2015 is momenteel in volle gang en de verwachting is dat aan het eind van 2018 de nieuwe APV aan de raad wordt voorgelegd ter vaststelling.

Vooruitlopend op deze algehele aanpassing van de APV dient echter één artikel in de APV 2015 al op een eerder tijdstip gewijzigd te worden, te weten artikel 2:64a uit de APV 2015. Dit betreft het artikel over carbidschieten. Het huidige artikel biedt geen mogelijkheid tot maatwerk bij het beslissen op de ontheffingsaanvragen. Door het vaststellen van de wijzigingsverordening wordt het nieuwe artikel betreffende carbidschieten al toegepast voor de aanvragen voor de komende jaarwisseling 2018/2019.

Het huidige artikel betreffende het carbidschieten in de APV 2015 is strak geformuleerd en biedt geen mogelijkheid tot maatwerk richting de betrokken partijen. Het nieuwe artikel is daarom verruimd en biedt meer ruimte voor maatwerk. Het schieten van carbid met maximaal 2 melkbussen wordt – mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan – ontheffingsvrij. Dit brengt minder administratieve lasten voor de burger mee. Indien er met meer dan 2 melkbussen wordt geschoten of er wordt niet aan één of meerdere van de voorwaarden voldaan als genoemd in het nieuwe artikel, dan dient een ontheffing te worden aangevraagd bij het college. Aan de ontheffing worden passende voorwaarden verbonden, dan wel kan de ontheffing worden geweigerd.

In de praktijk bleek dat in voorgaande jaren op grond van de tot nu toe geldende APV 2015 geen maatwerk kon worden geleverd bij het beslissen op de ontheffingsaanvragen voor het schieten met carbid.

Behandeling en besluit.

Aangezien dit een akkoordstuk was, werd er geen woordvoering gepleegd.

Gemeentebelangen kon zich goed vinden in het gewijzigde artikel met betrekking tot het carbid schieten.

De overige 17 aanwezige Raadsleden waren het daarbij eens met Gemeentebelangen, het agendapunt werd met algehele stemmen (unaniem) aangenomen.