Stemmen tellen tijdens de Statenverkiezingen veranderd.

Vries, 27 november 2018.

Tijdens de Raadsvergadering werd de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het deelnemen aan een experiment waardoor het tellen van de stemmen tijdens de verkiezingen van de Provinciale Staten, de Waterschappen en Europees Parlement in 2019 op een afwijkende wijze zullen plaatsvinden.

Gevraagd besluit.

De gemeenteraad werd gevraagd in te stemmen met het volgende.

Instemmen met deelname aan het experiment centrale stemopneming voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de waterschappen op 20 maart 2019 en de verkiezing van het Europees Parlement op 23 mei 2019.

Toelichting.

Op dit moment worden na de verkiezingen de stembiljetten na 21.00 uur eerst op lijstniveau en vervolgens op kandidaatsniveau geteld. De stand van de telling op lijstniveau wordt aan de gemeente doorgegeven om de pers op de hoogte te stellen van de voorlopige uitslag van de verkiezingen.

De telling wordt uitgevoerd door alle aangewezen stembureauleden en tellers. De stembureauleden hebben er dan al een hele dag op zitten.

Het komt geregeld voor dat een telling pas tegen 23.00 – 24.00 afgerond is. Daarnaast zijn er bij elke verkiezing altijd een aantal stembureaus waarbij er in het proces-verbaal een verschil tussen het aantal kiezers en het aantal stembiljetten staat vermeld.

Vaak is de reden van dit verschil niet te verklaren.

Door deelname aan het experiment centrale stemopneming verrichten de stembureaus op de avond van de verkiezingen na 21.00 uur alleen een telling op lijstniveau. Op de avond van de stemming kan hierdoor nog steeds een voorlopige uitslag van de verkiezing bekend worden gemaakt.

Op de dag na de verkiezingen worden de stembiljetten op kandidaatsniveau geteld. Deze ‘centrale telling’ vindt plaats tijdens een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau. Kiezers mogen hierbij aanwezig zijn.

Door een centrale stemopneming (de centrale telling) kan de telling van de stembiljetten gestructureerd en uniform worden georganiseerd op een locatie met voldoende faciliteiten. Door de telling de dag na de verkiezingen (door telteams) uit te voeren, worden de leden van de stembureaus op de avond van de stemming ontlast. Een stemopneming met voldoende uitgeruste krachten en in een rustige sfeer zonder tijdsdruk geeft een nauwkeuriger resultaat. Eventuele (tel)fouten van de stembureaus kunnen ook worden gecorrigeerd, waardoor het risico op een hertelling wordt verkleind. Dat dergelijke (tel)fouten zich in de praktijk voordoen, blijkt ook uit de ervaringen van gemeenten die bij de vorige verkiezingen deelgenomen hebben aan dit experiment.

Het doel van een centrale stemopneming is het telproces betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken. De leden van het gemeentelijk stembureau en de telteams zullen door het college worden benoemd.

Het gemeentelijk stembureau is belast met de toezicht op de centrale stemopneming, stelt de uitslag per stembureau vast en maakt hiervan een proces-verbaal op.

Behandeling en stemming.

Er werd geen woordvoering gepleegd, aangezien het een akkoordpunt was.

Gemeentebelangen wil wel deelnemen aan dit experiment. De overige 17 aanwezige leden van de Gemeenteraad waren dezelfde mening toegedaan.

Het voorstel werd met algehele stemmen (unaniem) aangenomen.