Visie inclusie en fysieke toegankelijkheid.

Vries, 27 november 2018.

Tijdens de Raadsvergadering stond het punt Visie inclusie en uitwerking beleidskaders fysieke toegankelijkheid van gemeente Tynaarlo op het bespreekgedeelte van de agenda. Deze stukken zijn met name in samenspraak met het VN panel tot stand gekomen.

Gevraagd besluit.

Binnen dit agendapunt werd gevraagd akkoord te gaan met de volgende punten.

  1. De notitie ‘Op weg naar een inclusief Tynaarlo, visienotitie’ vaststellen;

  2. De notitie ‘Op weg naar een inclusief Tynaarlo, uitwerking beleidskader fysieke toegankelijkheid’ vaststellen.

Toelichting.

gemeente Tynaarlo is actief bezig met het thema inclusie en toegankelijkheid. Om dit hanteerbaar te maken werkt de gemeente gezamenlijk met het VN-panel met een inclusie-agenda. Bij de behandeling van de evaluatie van de inclusie-agenda op 20 maart 2018 heeft het college opdracht gekregen een beleidskader uit te werken over toegankelijk bouwen in de gemeente. Daarnaast heeft de gemeenteraad tijdens de bespreking van de evaluatie op 8 mei 2018 een Motie aangenomen waarin onder andere is opgenomen om een visiedocument over inclusie aan de raad voor te leggen.

Visienotitie

De visienotitie gaat in op de brede thema’s inclusie en toegankelijkheid. De visie biedt de stip op de horizon bij de weg naar het zo inclusief mogelijk maken van de gemeente Tynaarlo. Het vormt de paraplu voor het verder te ontwikkelen beleid en de uitvoering van onze lokale inclusie-agenda.

Gemeente Tynaarlo sluit hiermee aan bij de vastgestelde visie voor het sociaal domein. Voorgesteld wordt om voor inclusie de volgende visie te hanteren:

Tynaarlo is een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, waarin iedereen telt en wordt gerespecteerd. Een samenleving waarin ook mensen met een beperking op alle levensgebieden volwaardig kunnen deelnemen. In onze gemeente zorgen we er met elkaar voor dat het vanzelfsprekend is dat dit kan.

De notitie gaat in op het bijbehorend streefbeeld en het doel. Tynaarlo start met het naleven van haar verantwoordelijkheden.

Behandeling en stemming.

Tijdens dit agendapunt was er een inspreker, dit was de heer van Aarden van het VN panel. Hij schetste in het kort het reilen en zeilen van het panel en zijn eigen rol daarin. Een van de punten dat hij aanstipte was de ambitie van het panel en wat er allemaal nog te realiseren valt.

Met betrekking tot dit agendapunt had Gemeentebelangen Tynaarlo geen woordvoering. De fractie kon zich volledig vinden in het gevraagd besluit.

Tijdens de stemming bleek dat dit ook voor de overige fracties geldt.

De Raad stemde unanien in met het voorstel.