Algemene Ledenvergadering gehouden op 19 mei 2016.

19 mei 2016. De Algemene Ledenvergadering van Gemeentebelangen Tynaarlo werd gehouden op donderdag 19 mei bij Café G. en A. Boelens in Eelde.

Met de opkomst van trouwe leden werd het een vruchtbare vergadering. Veel onderwerpen werden voor het voetlicht gebracht, zoals een terugblik van de afgelopen twee jaren.

Vele grote politieke hoogtepunten en polariserende onderwerpen waren er niet, was de conclusie

van de fractie van Gemeentebelangen. Alhoewel de discussie over sluiting of een andere opzet van onze bibliotheken nog niet ten einde is. Nieuwe inzichten en het inzetten van financiële middelen heeft het college doen besluiten om op een later tijdstip tot besluitvorming over te gaan.

Verder heeft komplan Eelde en de ontwikkelingen in Vries, alsmede het terrein van de Prins

Bernhardhoeve onze zorg en aandacht.

Tijdens de Ledenvergadering werd alvast een vooruitblik naar de verkiezingen 2018 besproken.

De heer W. Paré, penningmeester was aftredend en stelde zich herkiesbaar, wat unaniem door de

leden werd geaccodeerd.

Het financieel jaarverslag 2015 werd door de kascommissie met instemming goedgekeurd, deze kascommissie verzocht de penningmeester decharge te verlenen. Dit werd voorstel door de ledenvergadering overgenomen.

Al met al was het een zeer vruchtbare vergadering.

Voorzitter Tineke Terwal-Arends