Alescon en WPDA begrotingswijziging 2019.

Vries, 11 december 2018.

Tijdens de vergadering van de Gemeenteraad stond het punt met betrekking tot het wijzigen van de begroting van 2019 op het akkoordgedeelte van de agenda.

Gevraagd besluit.

De Gemeenteraad van Tynaarlo werd gevraagd in te stemmen met het volgende besluit.

  1. Geen zienswijze inbrengen met betrekking tot de concept gewijzigde begroting 2019 voor de GR Alescon (in liquidatie);

  2. Geen zienswijze inbrengen met betrekking tot de concept gewijzigde begroting 2019 voor de GR WPDA

Toelichting.

Jaarlijks worden de concept begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen in juni aan de raad voorgelegd. Ook dit jaar heeft de raad de begrotingen van Alescon en WPDA ontvangen. Vanwege de invlechting zijn er begrotingswijzigingen nodig om te komen tot één begroting uitvoering P-wet (WPDA) en een restbegroting voor de GR Alescon in liquidatie. Enerzijds een ingrijpende wijziging ten opzichte van de eerder gepresenteerde begrotingen, anderzijds inhoudelijk en financieel niet verassend, omdat het een samenvoeging betreft.

In juli 2018 heeft het college met toestemming van de gemeenteraad, de gemeenschappelijke regeling Alescon ontbonden (splitsing in Noord en Zuid). De taken van de gemeenschappelijke regeling Alescon (GR) worden per 1 januari 2019 samengevoegd met de taken van de gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa. De begrotingen van zowel WPDA en Alescon voor 2019 worden daarom aangepast aan de nieuwe situatie. Omdat er bij het opheffen van de GR nog af te ronden zaken zijn is de tijdelijke voortzetting van de GR in liquidatie noodzakelijk.

Besluit.

Gemeentebelangen Tynaarlo kan zich wel vinden in de voorgestelde wijziging op de begroting voor 2019 van Alescon en Werkplein Drentsche Aa.

De fractie van Gemeentebelangen heeft dan ook geen stemverklaring afgegeven.

Net als Gemeentebelangen Tynaarlo konden ook de overige 19 aanwezige Raadsleden instemmen met het voorstel. Het voorstel werd met 21 stemmen voor en 0 stemmen tegen unaniem aangenomen.