APV 2019 vastgesteld.

Vries, 11 december 2018.

Tijdens de Gemeeteraadsvergadering van 27 november 2018 werd reeds het onderdeel met betrekking tot het Carbid schieten binnen de Algemene plaatselijke Verordening (APV) gewijzigd vastgesteld.

Tijdens de raadsvergadering van 11 december 2018 werd de volledige APV ter vaststelling aan de Gemeenteraad voorgelegd.

Gevraagd besluit.

De Gemeeteraad van Tynaarlo werd verzocht in te stemmen met het volgende voorstel.

Vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Tynaarlo 2019.

Toelichting.

In 2017 is de Algemene plaatselijke verordening van gemeente Tynaarlo (APV) voor het laatst geactualiseerd.

Vooruitlopend op een algehele APV-herziening in het kader van de in het college-uitvoeringsprogramma gewenste vermindering van regeldruk, wordt thans een technische wijziging voorgesteld op basis van gewijzigde wet-, regelgeving en jurisprudentie. Verder is er uit de gemeentelijke praktijk gebleken dat een aantal wijzigingen nu reeds wenselijk is. Vooruitlopend op deze technische wijziging is de wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo (onderdeel carbid) door de raad vastgesteld op 27 november jl. Die wijziging maakt nu onderdeel uit van deze geactualiseerde verordening. Verder betreft het de volgende wijzigingen:

 • Termijnen schaarse vergunningen Op grond van recente jurisprudentie is het niet meer toegestaan om vergunningen te verstrekken voor onbepaalde tijd als het aantal vergunningen of ontheffingen beperkt is en het aantal mogelijke aanvragers het aantal beschikbare vergunningen of ontheffingen overtreft. Daarom is een nieuw tweede lid toegevoegd aan dit artikel.

 • Drugsgebruik in de openbare ruimte. Een nieuwe bepaling verbiedt hinderlijk drugsgebruik in de openbare ruimte. Op sommige plaatsen in de publieke ruimte ervaren mensen hinder, overlast en gevoelens van onveiligheid doordat op die plaatsen drugs worden gebruikt.

 • Woonoverlast. Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Op grond van deze wet kan de burgemeester, op grond van een bepaling in een verordening vastgesteld door de raad, een last onder bestuursdwang opleggen (b.v. gedragsaanwijzing) in geval van ernstige woonoverlast als een vorm van ultimum remedium. Dit is een aanvullende bevoegdheid ten opzichte wat verder is geregeld in de Gemeentewet op dit terrein.

 • Parkeren anders dan op de rijbaan. Dit artikel is toegevoegd naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en de uitleg daarin van het Verdrag inzake verkeerstekens. Verkeersbord E1 (parkeerverbod) geldt alleen voor de rijbaan. De APV-bepaling is nodig om het parkeerverbod ook voor de berm te laten gelden. Daarvoor is dan eigen bebording nodig.

Verder zijn er regels geschrapt uit de APV die niet (meer) nodig zijn. Dit zijn de volgende regels.

 • Verspreiden van gedrukte stukken. Folderen of flyeren is toegestaan behalve op of aan door het college aangewezen wegen of gedeelten daarvan. Van deze aanwijsmogelijkheid wordt al jaren geen gebruik gemaakt. Er is in de gemeente geen sprake van overlast door deze activiteiten. Dit artikel kan vervallen.

 • Straatartiest en dergelijke. In dit artikel is een vergunningplicht opgenomen. Deze kan vervallen. De burgemeester houdt de mogelijkheid om (tijdelijk) bepaalde plaatsen aan te wijzen waar optreden als straatartiest niet is toegestaan.

 • Winkelwagentjes. Dit artikel kan vervallen. Winkeliers nemen maatregelen om de winkelwagentjes bij de winkels te houden. (muntjessysteem) De afgelopen tijd geen sprake van overlast door rondslingerende winkelwagentjes.

 • Evenementenvergunning. Aan artikel 2:25 wordt een nieuw artikellid toegevoegd, op grond waarvan de burgemeester evenementen kan aanwijzen waarvoor geen vergunning is vereist. De wens bestaat namelijk dat kleine evenementen, zoals bijvoorbeeld een kleinschalig straatfeest of buurtbarbecue, voortaan kunnen worden georganiseerd zonder dat daartoe vooraf door de buurtbewoners een vergunning behoeft te worden aangevraagd.

 • Verschaffing gegevens nachtregister. De te verschaffen gegevens worden (mede in verband met de bescherming persoonsgegevens) beperkt tot de in het Wetboek van strafrecht vereiste gegevens namelijk naam, woonplaats, dag van aankomst en dag van vertrek (de aanvullende gegevens als adres, geboortedatum en geboorteplaats worden geschrapt).

 • Plakken en kladden. In dit artikel is bij lid 2 onder b het woord krijt geschrapt. Het is nooit de bedoeling van dit artikel geweest om stoepkrijttekeningen te verbieden.

 • Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast. Het tweede lid laten vervallen: “Het is verboden op een door het college aangewezen plaats een bepaald voorwerp of een bepaalde stof op te slaan”. Dit artikellid is te ruim omschreven. Specifieke voorwerpen zijn al benoemd in het eerste lid. De aanwijzingsmogelijkheid is tot op heden nooit gebruikt en maakt ook geen deel meer uit van de model APV.

 • Organiseren van een snuffelmarkt. Dit artikel kan vervallen. In de praktijk blijkt dit artikel niet nodig te zijn. Op grond van de ruimtelijke plannen is dit voldoende geregeld.

Bespreking en besluit.

Gemeentebelangen kan zich volledig vinden in de aanpassingen binnen de Algemene Plaatselijke Verordening, welke voorgesteld worden.

De fractieleden hadden over dit agendapunt dan ook geen woordvoering.

Net als de Raadsleden van Gemeentebelangen Tynaarlo konden ook de overige 19 leden van de Raad instemmen met het gevraagd besluit.

Daarmee is de Algemene Plaatselijke Verordening 2019 vastgesteld.