Belastingverordeningen 2019 vastgesteld.

Vries, 11 december 2018.

Tijdens de Raadsvergadering werden de belastingverordeningen voor 2019 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Gevraagd besluit.

De Gemeenteraad van Tynaarlo werd gevraagd in te stemmen met de volgende belastingen voor 2019.

 1. In te stemmen met de volgende verordeningen:

  1. De verordening onroerende zaak belastingen 2019;

  2. De verordening forensenbelasting 2019;

  3. De verordening leges 2019;

  4. De verordening afvalstoffenheffing 2019;

  5. De verordening reinigingsrechten 2019.

 2. Burgemeester en wethouders mandaat te verlenen de tarieven voor onroerende zaak belastingen 2019 naar beneden bij te stellen, wanneer de herwaardering is afgerond.

Toelichting.

Door gemeente Tynaarlo worden verschillende belastingen en retributies (leges) en heffingen geheven. Deze heffing vindt plaats op basis van verordeningen. In een aantal gevallen moet voor de aanvang van het jaar duidelijk zijn wat de hoogte van de tarieven is. Dit ter bescherming van de rechtszekerheid van de belastingplichtige.

De nieuw vast te stellen verordeningen zijn aangepast op basis van gewijzigde wet- en regelgeving en vanwege tariefswijzigingen. Tariefswijzigingen zijn afhankelijk van prijsontwikkelingen, de waardeontwikkeling van de onroerende zaken in de gemeente of de kosten die de gemeente maakt.

Voor de rioolheffing, de toeristenbelasting, de marktgelden en de precariobelasting worden geen wijzigingen voorgesteld. De wijzigingen in de verordening lijkbezorging (begraafrechten) worden op een later moment aan de Gemeenteraad voorgelegd.

Dit voorstel gaat in op de wijzigingen voor de onroerende zaak belastingen, forensenbelasting, leges, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

Behandeling en besluit.

De fractie van Gemeentebelangen kon zich goed vinden in de voorgestelde belastingtarieven.

De Raadsleden van Gemeentebelangen hadden daarom ook geen woordvoering voor dit agendapunt.

De overige fracties konden zich net als Gemeentebelangen vinden in het gevraagde besluit.

Met 21 stemmen voor en 0 stemmen tegen werd het voorstel aangenomen.