Rioleringsplan gemeente Tynaarlo, looptijd verlengd.

Vries, 22 januari 2019.

Tijdens de eerste Raadsvergadering van 2019 stond het punt met betrekking tot het verlengen van de looptijd van het rioleringsplan van gemeente Tynaarlo op de agenda.

Gevraagd besluit.

Instemmen met het verlengen van de looptijd van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 (GRP) tot en met 31 december 2020.

 

Toelichting.

Het accent verschuift van rioolvervanging naar het voorkomen van schade ten gevolge van klimaatontwikkelingen. De komende jaren worden onderzoeken en plannen afgerond met betrekking tot de gevolgen van de klimaatveranderingen. Van invloed zijn: de omgevingswet & omgevingsvisie, de stresstest, bepalen van de restlevensduur van riolering en steenbreek.

De resultaten van de onderzoeken worden verwerkt in een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan. Ook de uitvoeringsaccenten voor klimaatadaptatie en mitigatie worden meegenomen.

De gemeentelijke rioleringszorg heeft ten doel: een gezonde, veilige en prettige leefomgeving in stand te houden. Rioleringszorg vindt zijn wettelijke basis in de Wet milieubeheer.

De rioleringszorg voeren we planmatig uit.

Het Gemeentelijk Rioleringsplan beschrijft hoe gemeente Tynaarlo dit gaat doen, welke projecten en maatregelen er uitgevoerd dienen te worden. De kosten en hoe de gemeente dit bekostigt is vertaald in de rioolheffing.

Het accent van onze rioleringswerkzaamheden verschuift geleidelijk van nieuwe aanleg naar onderhoud en vervanging.

Het huidig Gemeentelijk Rioleringsplan is op 1 juli 2014 door de gemeenteraad van Tynaarlo vastgesteld. De geldigheid van dit Gemeentelijk Rioleringsplan liep tot en met 31 december 2018.

Stemming.

De fractieleden van Gemeentebelangen Tynaarlo konden instemmen met het gevraagde besluit. Dit gold ook voor de overige 20 Raadsleden.

Daarmee werd het voorstel met algehele stemmen (unaniem) aangenomen.