Grens bebouwde kom Eelde verlegd.

Vries, 22 januari 2019.

Door de bouw van de wijk Groote Veen en de nieuwe school en sporthal, is er een nieuwe aansluiting gekomen aan de Burgemeester J.G. Legroweg in Eelde.

Dit is de aanleiding voor het voorstel om de grens van de bebouwde kom aldaar te verleggen. De grenzen van de bebouwde kom en dus ook het verplaatsen daarvan, worden vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad.

Gevraagd besluit.

  1. De bebouwde komgrens aan de Burg. J.G. Legroweg in Eelde te verplaatsen conform bijgaand concept-verkeersbesluit.

  2. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) van toepassing verklaren.

Toelichting.

De gemeenteraad wordt gevraagd om de bebouwde kom aan de Burg. J.G. Legroweg in Eelde te verplaatsen. Daarmee wordt de maximum snelheid van 60 naar 50 kilometer per uur verlaagd en wordt de verkeersveiligheid vergroot.

Door de bouw van de wijk Groote Veen is er een nieuwe aansluiting op de Burgemeester J.G. Legroweg gekomen. Deze aansluiting ligt nu buiten de bebouwde kom. Wanneer de bebouwde kom verplaatst wordt, kan ook de snelheid verlaagd worden van 60 naar 50 kilometer per uur. Daarmee wordt de verkeersveiligheid vergroot.

Het verplaatsen van de bebouwde komgrens is een bevoegdheid van de gemeenteraad conform artikel 20a van de wegenverkeerswet.

Na goedkeuring van de gemeenteraad wordt het concept-verkeersbesluit 6 weken ter inzage gelegd. Na verwerking van de eventuele zienswijzen wordt het verkeersbesluit wederom voorgelegd aan de gemeenteraad voor een definitieve vaststelling. Hierna kan men nog in beroep.

Besluit.

Door het verplaatsen van de grens van de bebouwde kom van Eelde wordt de veiligheid vergroot, daarom kan Gemeentebelangen zich wel vinden in deze wijziging. De overige 20 Raadsleden deelden deze mening.

Met 22 stemmen voor en 0 stemmen tegen werd het voorstel dan ook aangenomen.