bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Natuurwonen Schelfhorst besproken

Vries, 26 februari 2019.

Tijdens de Raadsvergadering van 26 februari 2019 boog de Gemeenteraad van Tynaarlo zich voor de zoveelste keer over het plan om aan de Schelfhorst 10 vrijstaande natuurwoningen te mogen realiseren.

Op 25 september 2018 had de Raad al kennis genomen van de resultaten uit de inspraakperiode en besloten om de formele inspraakprocedure te starten. Hierna hebben het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder en het beeldkwaliteitsplan zes weken ter inzage gelegen. Er zijn vier zienswijzen ontvangen, welke zijn verwerkt in de zienswijzennota.

Nu werd aan de Raad gevraagd om het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ‘Schelfhorst Natuurwonen’ vast te stellen overeenkomstig de zienswijzennota.

De heer Noteboom van Noteboom Legal maakte namens twee verschillende indieners van zienswijzen twee keer gebruik van het spreekrecht. Volgens hem rammelt de gemeentelijke procedure op juridisch gebied, en zouden er belangrijkje documenten en rapporten in het dossier ontbreken. Door de wethouder René Kraaijenbrink werd dit ten stelligste ontkend.

Tijdens de bespreking werden er vanuit de Raad eigenlijk geen nieuwe gezichtspunten aangedragen ten opzichte van hetgeen men al in september 2018 had gedaan. Mede in verband met de juridische problematiek besloot de Raad om niet meteen een besluit te nemen, maar om het ter besluitvorming voor de vergadering van 12 maart a.s. te agenderen.