Benoeming lid Rekenkamercommissie Tynaarlo

Vries, 12 maart 2019.

Op de agenda van de Raadsvergadering stond het punt met betrekking tot het benoemen van een lid van de Rekenkamercommissie Tynaarlo (RKT).

Gevraagd besluit.

De heer W. de Boer benoemen als lid van de Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo.

Toelichting.

Op 5 februari jl. heeft de gemeenteraad op zijn verzoek ontslag verleend aan de heer C. Jongsma als lid van de Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo. Voor de ontstane vacature wordt de heer W. de Boer voorgesteld als nieuw lid van de Rekenkamercommissie.

Op grond van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo benoemt de raad de voorzitter en leden van de rekenkamercommissie voor een periode van vijf jaar. Nadien zijn zij nog eenmaal herbenoembaar. Mevrouw M. van der Veen (voorzitter) en de heer H. Oostmeijer zijn met ingang van 1 januari 2016 benoemd voor een laatste zittingsperiode.

Na het ontstaan van de vacature voor lid van de rekenkamercommissie is een sollicitatiecommissie ingesteld. Deze commissie bestaande uit twee raadsleden en de twee leden en de secretaris van de rekenkamercommissie draagt nu de heer Willem de Boer voor als lid van de rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo.

Besluit.

Voor dit agendapunt werd schriftelijk gestemd, dit aangezien er over een persoon gestemd diende te worden.

Er werden 22 stembriefjes ingeleverd.

De Griffier telde de uitgebrachte stemmen.

De heer de Boer werd met algehele stemmen (unaniem) aangenomen.

Hierna legde de heer de Boer de gelofte af.