Kaderbrieven Verbonden partijen en Gemeenschappelijke Regelingen

Vries, 12 maart 2019.

Op 12 maart 2019 besprak de Raad van Tynaarlo de kaderbrieven van de Gemeenschappelijke regelingen (GR) waar aan zij deelneemt, met als doel om de Gemeenschappelijke regelingen richtingen mee te geven voor hun ontwerpbegrotingen. Dit gebeurde in een eerder dan in andere jaren en ook op een andere wijze.

Welke Gemeenschappelijke Regelingen (GR) betreft het

Het betreft de volgende Gemeenschappelijke Regelingen :

1 Publiek vervoer

2 Regionale Uitvoeringsdienst RUD

3 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst GGD

4 Werkplein Drentsche Aa WPDA

5 Veiligheid Regio Drenthe VRD

6 Recreatieschap Drenthe

Waar gaat het om

Al jaren leeft er binnen de Raad van Tynaarlo het gevoel dat we te weinig invloed op de Gemeenschappelijke Regelingen kunnen uitoefenen. Enkele redenen hiervoor zijn dat we te laat in het proces betrokken worden, en nog belangrijker dat we slechts 1 van de 12 deelnemende gemeente zijn in veel van de GR. Dit gevoel leeft niet alleen binnen Tynaarlo maar ook in toenemende mate binnen andere gemeenten. Daarom wordt er sinds jaren nagedacht over hoe de gemeenteraden hun invloed op de GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING kunnen vergroten.

Eén van de resultaten hiervan is dat de Noord-Drentse gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze, Noordenveld en Assen, een intergemeentelijke raadswerkgroep hebben gestart om te kijken hoe de Raden hun invloed kunnen vergroten. Allereerst wordt geprobeerd heldere en gelijke afspraken te maken over procedures. Daarnaast wordt geprobeerd met zijn vieren onderling afstemming te zoeken over bijvoorbeeld zienswijzen, zodat we samen sterken staan dan alleen.

Door de kaderbrieven vroegtijdig te behandelen wordt eerder nagedacht over welke richting het op moet met de diverse Gemeenschappelijke Regelingen. Die richting kan vervolgens in de vorm van een reactie van de raad worden meegegeven aan de GR-besturen, zodat zij die mee kunnen nemen in de op te stellen ontwerpbegrotingen. Daarnaast kan die richting worden meegegeven aan de intergemeentelijke raadswerkgroep, zodat daar gekeken kan worden naar overeenkomsten tussen de verschillende raden. Uiteindelijk kunnen er op de ontwerpbegrotingen gezamenlijke zienswijzen worden ingediend op basis van de bespreking van de kaderbrieven. De bespreking van de kaderbrieven is daarmee een voorbereiding op het opstellen van zienswijzen op de ontwerpbegrotingen.

Algemene reactie raad Tynaarlo op alle Gemeenschappelijke Regelingen en kaderbrieven

- Voor goede constructieve samenwerking met gemeenteraden is meer invloed op de Gemeenschappelijke Regelingennoodzakelijk, zeker wanneer het gaat om uitbreiding van het budget.

- De raad is van mening dat Gemeenschappelijke Regelingen te gemakkelijk om geld vragen en te ver af staan van de raad. Gemeenschappelijke Regelingen kunnen gemeenten niet zomaar gebruiken als pinautomaat.

- Naast voorstellen voor uitbreiding en hogere lasten, wil de raad ook zicht op wat er minder gedaan zou kunnen worden en wat een eventuele lagere bijdrage vanuit de gemeente voor gevolgen heeft voor het werk van Gemeenschappelijke Regelingen.

- Bij veel Gemeenschappelijke Regelingen wordt gemeente specifieke monitoring gemist. De raad weet eigenlijk totaal niet wat de Gemeenschappelijke Regelingen nou precies doen in en/of voor gemeente Tynaarlo. De raad vraagt hiervoor betere monitoringsinstrumenten.

1 Reactie raad Tynaarlo op Publiek vervoer

De raad heeft met zorg gereageerd op de ontwikkelingen binnen Publiek Vervoer, met name het nieuws van de oplopende kosten. De raad vindt het daarbij vreemd dat deze kostenstijging niet is voorzien of in ieder geval niet is benoemd in de kaderbrief. De raad vindt het zeer zorgwekkend dat direct naar de start de kosten van deze GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING al uit de hand lopen en ziet dit als een hele valse start die zo snel mogelijk rechtgezet moet worden.

De raad dringt aan op heroverweging van de organisatie. Binnen de raad leven verschillende beelden over de voorkeursuitkomsten van deze organisatorische heroverweging. De raad vraagt zich wel af of de GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING, zoals die nu is opgericht, de meest effectieve en efficiënte organisatie is om het publiek vervoer goed te regelen.

2 Reactie raad Tynaarlo op RUD

De raad mist een visie op strategische vraagstukken, waardoor er bij de raad het beeld ontstaat van een organisatie die ad hoc om geld vraagt bij deelnemers. De raad vraagt daarom om duidelijker inzicht in waarom de RUD dingen doet of wil gaan doen en/of waarom men meer geld nodig heeft.

Ook wil de raad ook inzicht in wat minder gedaan kan worden. Met andere woorden: waarop zou bezuinigd kunnen worden? Of hoe zouden stijgingen in de bijdragen van deelnemers worden tegengegaan of beperkt?

Verder verwacht de raad dat de RUD de raad het gevoel geeft dat de basis op orde is.

De raad verwacht tot slot van de RUD specifieke gegevens van Tynaarlo en resultaten; wat doet de RUD voor en/of in gemeente Tynaarlo? De raad verwacht in de begroting dan ook een specifieke paragraaf over Tynaarlo en specifieke monitoring voor gemeente Tynaarlo.

3 Reactie raad Tynaarlo op GGD

De raad wil van de GGD een beter beeld van wat de GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING precies (in en/of voor gemeente Tynaarlo) doet.

4 Reactie raad Tynaarlo op WPDA

De raad ziet veel opsomming van activiteiten, maar weinig kaders. De kaderbrief geeft een goed beeld van ‘wat gebeurt er nu?’ maar gaat te weinig in op ‘waarom doet de WPDA dit (zo)?’ De raad vraagt om meer de kaders aan te geven waarbinnen eventueel opsommingen van activiteiten kunnen worden gegeven.

5 Reactie raad Tynaarlo op VRD

De raad vindt dat u er in de kaderbrief een te eenzijdige focus wordt gelegd op het werk van de brandweer, en mist het werk van de andere bedrijfstakken.

- De raad mist in de kaderbrief bovendien een onderbouwing en een risicoanalyse bij de door u voorgestelde verhoging van het budget, de raad vraagt om dit beter in beeld te brengen in uw begroting.

 

6 Reactie raad Tynaarlo op Recreatieschap Drenthe

De raad is positief over de kaderbrief. De raad vindt het stuk prettig leesbaar en strategisch sterk en vindt dit een voorbeeld van hoe een kaderbrief ook prettig en licht kan zijn.