Bestemmingsplan Minister Cremerstraat 8 te Zeijen gewijzigd vastgesteld

Vries, 26 maart 2019.

Op 26 maart heeft de Gemeenteraad unaniem het bestemmingsplan Minister Cremerstraat 8 te Zeijen vastgesteld.

Waar gaat het om

Het plan behelst de realisatie van een innovatief woon-zorgconcept te realiseren. De locatie Minister Cremerstraat 8 ligt op circa 250 meter buiten de bebouwde kom. Het plan is om 16 levensloopbestendige grondgebonden wooneenheden te realiseren, waarbij een beroep op zorg en/of service kan worden gedaan. De bestaande boerderij “Huis te Zeijen” wordt getransformeerd tot een ontmoetingsplek en zorgsteunpunt, waar gezamenlijk gekookt en gegeten kan worden in combinatie met dagbesteding en kleinschalige horeca. Naast de 16 woningen worden 8 kamers gerealiseerd, waarvan er vier naast de boerderij zijn gelegen. Deze kamers zijn bestemd voor het verstrekken van logies en voor revalidatie, respijtzorg en ziekenhuis verplaatste zorg.

De Raad heeft op 11-oktober 2016 al een bestemmingsplan vastgesteld voor deze ontwikkeling. Vervolgens is tegen dat besluit beroep aangetekend, wat ertoe heeft geleid dat de Raad van State in mei 2017 het bestemmingsplan heeft vernietigd.

Nadat het voorgaande bestemmingsplan is vernietigd, is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De motivering van de rechter was vooral gericht op een onvoldoende onderbouwing van de actuele behoefte aan de beoogde woonzorgwoningen en onvoldoende waarborg dat de woningen uitsluitend in combinatie met de zorgvoorzieningen worden gerealiseerd.

In het nieuwe bestemmingsplan wordt tegemoet gekomen aan de uitspraak van de Raad van State.

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijlagen heeft vanaf 17 oktober 2018 ter inzage gelegen voor de wettelijke duur van zes weken. Tijdens deze periode is er een inloopbijeenkomst georganiseerd op 8 november. Er is door één buurtbewoner een zienswijze ingediend, en deze bewoner heeft ook ingesproken tijdens de behandeling in de Raad.

Zoals eerder aangegeven is de Raad unaniem met het voorstel akkoord gegaan.

 

Hoe nu verder

Na vaststelling door de gemeenteraad kan nog beroep bij de Raad van State worden ingediend. Gelet op het feit dat het hier een ontwikkeling betreft van meer dan 11 woningen in een aaneengesloten gebied, is op de vaststelling van dit bestemmingsplan de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat er versnelde proceduretermijnen gelden bij een ingediend beroep en dat de Raad van State binnen zesentwintig weken na afloop van de beroepstermijn uitspraak moet doen