Startnotitie ontwikkeling Vries Zuid

Vries, 26 maart 2019.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 26 maart 2019 besprak de Raad de Startnotitie voor ontwikkeling van Vries Zuid.

Gevraagd besluit.

De Raad werd gevraagd om:

 1. In te stemmen met de concept Startnotitie Vries Zuid;

 2. In te stemmen met het ophogen van het economische krediet Vries Zuid met € 870.000;

   

Waar gaat het om

Het plan Vries zuid behelst de realisatie van een woonwijk die tegemoet moet komen aan de actuele en toekomstige behoefte naar woningen in Vries.

Het feitelijk realiseren van extra woningen in Vries Zuid is binnen de geldende planregels niet mogelijk. Om de beoogde ontwikkeling van Vries Zuid mogelijk te maken zal dus een nieuw bestemmingsplan moeten worden vastgesteld. Alle gronden binnen het plangebied zijn deels eigendom van de gemeente en deels van Woonconcept. Het grootste deel van het plangebied is nu in gebruik als agrarische grond.

Bij het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk is het nodig om aan de voorzijde de uitgangspunten en spelregels vast te leggen. De startnotitie ontwikkeling Vries Zuid beschrijft de uitgangspunten, randvoorwaarden en ambities van de gemeente voor de beoogde ontwikkeling van een uitbreiding van het dorp Vries in dit gebied. Ook wordt inzicht gegeven in het te doorlopen ontwikkeltraject.

De startnotitie fungeert hiermee concreet als aftrap van het ontwikkeltraject van de woonwijk Vries Zuid. Binnen dit traject vallen een aantal hoofdstappen te onderscheiden:

 • het tot stand brengen van een stedenbouwkundig Plan;

 • het vaststellen van een ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan;

 • de vaststelling van het bestemmingsplan;

 • uitwerking van het bestemmingsplan in een inrichtingsplan en bestek op detailniveau;

 • tenslotte kan worden overgegaan tot de feitelijke realisatie van de woonwijk.

De meest in het oog springende aspecten van de planvorming zijn:

 • er wordt uitgegaan van een globaal programma van 40-75 grondgebonden woningen.

 • Het plangebied zal in zijn geheel ineens worden ontwikkeld en gerealiseerd. Gezien de concrete roep vanuit de bevolking van Vries is de eerder beoogde fasering losgelaten. Niet dat alle woningen in één maal gerealiseerd worden, in beginsel wordt uit gegaan van een uitgiftetempo van ca. 10 jaren;

 • Realisatie van een gemêleerde woonwijk met grondgebonden woningbouw. Afhankelijk van vraag en behoefte is er met ruimte voor zowel vrijstaande en tweekappers, als ook voor sociale huur- en starterswoningen;

 • De woonwijk zal gasloos worden aangelegd;

 • Duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd. De infrastructuur wordt hierop ontworpen en ingericht

 • De wijk wordt meervoudig ontsloten voor autoverkeer.

  Er had zich 1 inspreker gemeld, deze inspreker vroeg onder andere aandacht voor de volgende punten:

 1. het beeld van de huidige bebouwing aan Diepsloot / Graskampen moet worden doorgezet n.l. vrijstaande woningen op een kavelgrootte gelijkwaardig aan de bestaande bebouwing van genoemde straten. Dit is destijds toegezegd en bekrachtigd met een plan ontwikkeling door de voormalige gemeente Vries. Op deze gronden zijn toen deze kavels aangekocht en bebouwt.

 2. De toezegging aan aanwonenden over volledige inspraak in het genoemde plan.

 3. Een onderbouwd verkeersplan, waarbij de Graskampen en Diepsloot niet extra worden belast.

  Vooral VVD en Gemeentebelangen vroegen zich af of het aantal nieuwbouwhuizen op korte termijn niet te groot wordt. Verschillende rapporten spreken elkaar wat de behoefte betreft tegen. Uit een eerdere informatieavond op het gemeentehuis voor inwoners bleek dat er veel belangstelling zou zijn, maar uit een onderzoek dat de gemeente zelf door bureau Companen heeft laten uitvoeren blijkt dat Vries zelf slechts behoefte heeft aan 15 nieuwe huizen. Wethouder Pepijn Vemer (D66) bevestigde dit cijfer.

  Ook bevestigde de wethouder dat het niet mogelijk is om exclusief voor inwoners van Vries zelf of de gemeente Tynaarlo te bouwen. Het lijkt er dus op dat er met name voor import gebouwd gaat worden.    

  Binnen de Raad bestaat wel een draagvlak dat er vlug iets gebeuren moet voor Vries.

  Door de Raad werden veel technische vragen gesteld die niet afdoende door de wethouder beantwoord konden worden. De raad besloot daarom uiteindelijk na de eerste termijn dat zij eerst een aantal technische vragen beantwoord wil zien, alvorens zij de tweede termijn wil behandelen en een knoop doorhakt. Dat gebeurt over twee weken.