Startnotitie ontwikkeling Vries Zuid vervolg.

Vries, 9 april 2019.

De Raad heeft op 9 april 2019 unaniem de startnotitie Vries Zuid vastgesteld.

Op 26 maart 2019 heeft de Raad de Startnotitie ontwikkeling Vries Zuid in 1e termijn besproken, en

Besloten om in verband met de hoeveelheid technische vragen de verdere behandeling uit te stellen tot 9 april.

De beantwoording van de technische vragen en de behandeling in tweede termijn leverden geen schokkende zaken op zodat de raad uiteindelijk besloot de startnotitie meteen vast te stellen.

Waar ging het om?

Het plan Vries zuid behelst de realisatie van een woonwijk die tegemoet moet komen aan de actuele en toekomstige behoefte naar woningen in Vries.

Het feitelijk realiseren van extra woningen in Vries Zuid is binnen de geldende planregels niet mogelijk. Om de beoogde ontwikkeling van Vries Zuid mogelijk te maken zal dus een nieuw bestemmingsplan moeten worden vastgesteld. De gronden binnen het plangebied zijn deels eigendom van de gemeente en deels van Woonconcept. Het grootste deel van het plangebied is nu in gebruik als agrarische grond.

Bij het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk is het nodig om aan de voorzijde de uitgangspunten en spelregels vast te leggen. De startnotitie ontwikkeling Vries Zuid beschrijft de uitgangspunten, randvoorwaarden en ambities van de gemeente voor de beoogde ontwikkeling van een uitbreiding van het dorp Vries in dit gebied. Ook wordt inzicht gegeven in het te doorlopen ontwikkeltraject.

De startnotitie fungeert hiermee concreet als aftrap van het ontwikkeltraject van de woonwijk Vries Zuid. Binnen dit traject vallen een aantal hoofdstappen te onderscheiden:

 • het in tot stand brengen van een stedenbouwkundig Plan;

 • het vaststellen van een ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan

 • de vaststelling van het bestemmingsplan;

 • uitwerking van het bestemmingsplan in een inrichtingsplan en bestek op detailniveau;

 • tenslotte kan worden overgegaan tot de feitelijke realisatie van de woonwijk.

  De meest in het oog springende aspecten van de planvorming zijn:

  - er wordt uitgegaan van een globaal programma van 40-75 grondgebonden woningen.

  - Het plangebied zal in zijn geheel ineens worden ontwikkeld en gerealiseerd. Gezien de concrete roep vanuit de bevolking van Vries is de eerder beoogde fasering losgelaten. Niet dat alle woningen in 1 keer gerealiseerd worden, in beginsel wordt uit gegaan van een uitgiftetempo van ca. 10 jaren;

  - Realisatie van een gemêleerde woonwijk met grondgebonden woningbouw. Afhankelijk van vraag en behoefte is er met ruimte voor zowel vrijstaande en tweekappers, als ook voor sociale huur- en starterswoningen;

  - De woonwijk zal gasloos worden aangelegd;

  - Duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd. De infrastructuur wordt hierop ontworpen en ingericht

  - De wijk wordt meervoudig ontsloten voor autoverkeer.

  Gemeentebelangen heeft nog eens gewezen op de discrepantie tussen de verschillende onderzoeken voor wat betreft de behoefte aan woningen te Vries en zijn zorgen geuit of er op korte termijn niet te veel wordt gebouwd. We moeten niet maar klakkeloos bouwen om te bouwen. gemeente Tynaarlo moet wel de “Groene long “ blijven. Toch is Gemeentebelangen van mening dat Vries wel wat extra woningbouw kan gebruiken.

  Gemeentebelangen heeft daar in het verleden al vaker aandacht voor gevraagd, omdat Vries wel wat extra stimulans kan gebruiken voor wat betreft het behoud van voorzieningen en de leefbaarheid.

  Gemeentebelangen heeft verder met name aandacht gevraagd om er voor te zorgen dat het aanbod van woningen zo gemanaged wordt, dat deze aansluit bij de vraag; en dan wel op zo’n manier dat er doorstroming binnen het dorp gaat ontstaan. Ouderen die naar betaalbare kleinere huur/koopwoningen of appartementen gaan doorstromen om zo woningen vrij te spelen. Daarnaast zou een speerpunt betaalbare huur/koop woningen voor starters moeten zijn.

Motie unaniem aangenomen

Er werd nog een motie aangenomen om nieuwe woningbouwconcepten mee te nemen bij de planontwikkeling voor Vries Zuid, zoals het woningbouwconcept Tiny Houses, maar ook andere kleinere woningen specifiek geschikt voor ouderen; Ook werd gevraagd om te onderzoeken of er binnen onze gemeente nog andere geschikte locaties zijn voor dergelijke vormen van woningbouw en daarover in 2019 aan de raad te rapporteren, en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor andere vernieuwende vormen van woningbouw, zoals de zogenaamde “knarrenhofjes”, combinaties van wonen voor jonge mensen en ouderen, herbestemming van niet-wonen panden in en buiten de kernen en ook daarover aan de raad te rapporteren.