Bespreking finale bestemmingsplan bouw supermarkt in Ter Borch in 1e termijn.

Vries, 09 april 2019.

Op 9 april 2019 stond, voor de zoveelste keer de bouw van de supermarkt in Ter Borch op de agenda van de Gemeenteraad.

Waar gaat het om

Het gaat om de realisatie van een supermarkt met een omvang van 3000m2 bruto vloer oppervlak (BVO) of BVO is 2000 verkoop/winkel vloeroppervlak (VVO/WVO).

Het dossier kent een lange geschiedenis, al sinds 2013 wordt er aan gewerkt. Ook In de verkiezingscampagne van maart 2018 speelden de supermarktplannen een grote rol. Het betekend ook nogal wat, niet alleen voor de wijk zelf, maar zelfs tot buiten onze gemeente. Het leeft sterk, Dit valt mede af te leiden uit de enorme hoeveelheid ingediende zienswijzen. Er zijn in totaal 106 zienswijzen ingediend. Van deze 106 waren er 20 vóór de komst van de supermarkt, 2 neutraal en 84 tegen de komst van de supermarkt.

Wat Wordt er gevraagd

 1. Het coördinatiebesluit van 14 juni 2016, nr. 7, met terugwerkende kracht tot 20 juni 2018 uit te breiden met de voorbereiding en bekendmaking van de volgende besluiten van burgemeester en wethouders, die samen met het ontwerpbestemmingsplan in ontwerp ter inzage hebben gelegen:

  1. De acceptatie van de melding “brandveilig gebruik”;

  2. Vaststelling van maatwerkvoorschriften voor het vertrekken van vrachtauto’s richting de Borchsingel;

  3. Inzameling van glas en textiel in de wijk Ter Borch;

  4. Toekenning van het nummer Borchsingel 25 te Eelderwolde aan het nieuw.

 2. Vast te stellen het “m.e.r.- beoordelingsbesluit stedelijke ontwikkeling entreegebied Ter Borch”;

 3. Vast te stellen het “Beeldkwaliteitsplan Supermarkt Borchsingel Eelderwolde”.

 4. Vast te stellen de “Nota zienswijzen coördinatieregeling bouw supermarkt aan de Borchsingel in Eelderwolde”.

 5. Vast te stellen het bestemmingsplan “supermarkt Ter Borch Eelderwolde”;

 6. Te bepalen dat voor het onderdeel van het bestemmingsplan dat voorziet in de bouw van een supermarkt met bijbehorende bouwwerken, werken en werkzaamheden, geen exploitatieplan wordt vastgesteld.

  Zoals al aangegeven is werd er een record aantal van 106 zienswijzen ingediend. Van deze 106 waren er 20 vóór de komst van de supermarkt, 2 neutraal en 84 tegen de komst van de supermarkt. Er waren er 8 insprekers, te weten:

 • Dhr. Sluyter van Bierensvanboven advocaten namens EPZ zakelijk

 • Dhr. Blok

 • Dhr. Croon

 • Dhr. Van der Werf namens de werkgroep verkeerveiligheid Borchkwartier

 • Dhr. Dol namens de Bewonersvereniging

 • Dhr. van der Horst

 • Dhr. Bogaerts

 • Mw. Mommer

  Alle sprekers waren tegen de plannen.

  Na de insprekers was het tijd voor de eerste termijn van de Raad en van het College.

  Uit de 1e termijn van de raad bleek dat er zich in de Raad een meerderheid aftekent van 12-11 tegen de plannen. Overigens heeft de Raad eerder op verschillende momenten met een kleine meerderheid besloten om medewerking te verlenen aan het initiatief voor de bouw van de supermarkt.

  Ook Gemeentebelangen heeft al aangegeven tegen de plannen te zullen stemmen. Daarbij spelen o.a. de volgende zaken een rol:

 • We hebben steeds aangegeven tegen de plannen te zijn;

 • Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn we volstrekt helder geweest: tegen de plannen.

 • De Gemeentebelangenstemmers in Ter Borch hebben daarom bewust voor ons gekozen, en wij doen niet aan kiezersbedrog;

 • Voor zover wij hebben kunnen nagaan is destijds aan de toekomstige bewoners toegezegd dat er geen supermarkt zou komen;

 • Mensen hebben er destijds bij de aankoop dan ook bewust voor gekozen om te gaan wonen in een wijk zonder deze supermarkt;

 • De marktomstandigheden die hebben geleid om, in afwijking van de huidige bestemming appartementenbouw over te gaan tot de bouw van de supermarkt zijn inmiddels sterk veranderd;

 • Er bestaat onvoldoende draagvlak voor de supermarkt;

 • De supermarkt past wat ons betreft niet op deze plaats;

 • De vestiging van de supermarkt is ons inziens . volstrekt in strijd met de in het verleden gemaakte afspraken met de winkeliers in Eelde-Paterswolde;

 • Nut en noodzaak zijn wat ons betreft in onvoldoende mate aangetoond;

 • De rechtvaardiging van de supermarkt is ons inziens gebaseerd op twijfelachtige rapporten;

 • Immers qua grootte gaat het om een voorziening die ver boven de behoefte van de wijk zelf uitgaat;

 • Gezien deze omvang kan de supermarkt alleen met succes floreren als veruit de grootste omzet wordt behaald van buiten de wijk;

 • Het gaat dus niet om een wijkvoorziening maar om een regiovoorziening;

 • Het gegeven dat de meeste omzet van buiten de wijk en zelfs grotendeels van buiten onze gemeente behaald zal moeten worden zal ontegenzeggelijk tot een grotere verkeersbelasting in de wijk leiden;

 • Het gegeven dat de grootste omzet van buiten de wijk moet komen heeft grote gevolgen voor de omzet van winkelkernen in de nabijheid;

 • Een dergelijk omzetverlies zal leiden tot een achteruitgang van de winkelvoorzieningen en daarmee ten koste gaan van de leefbaarheid in de betreffende kernen en met name in Eelde-Paterswolde.

 • Instemmen met dit voorstel zou ons inziens haaks staan op de uitgangspunten van de ladder duurzame verstedelijking.

  Verder heeft Gemeentebelangen zijn ongenoegen uitgesproken over het Raadsvoorstel en de Zienswijzenotitie zelf, omdat hierin ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de Raad niets anders zou kunnen doen dan in te stemmen met het besluit, terwijl er in het contract met de projectontwikkelaar ontbindende voorwaarden staan. Alles is onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad.

  Gezien het late tijdstip van de avond ver na elven is besloten om op 7 mei verder te gaan met de 2e termijn.