Bespreking bestemmingsplan bouw supermarkt in Ter Borch in 2de termijn

Vries, 7 mei 2019.

Nadat de raad na de behandeling van de 1e termijn met betrekking tot de supermarkt in Ter Borch op 9 april 2019 had besloten om, in verband met het late tijdstip, de beraadslagingen uit te stellen was het tijd voor de behandeling in 2e termijn. Zoals gebruikelijk konden de insprekers als eerste nog eens gebruikmaken van het inspreekrecht. Van dit recht is gebruikgemaakt door:

 • Dhr. Sluyter van Bierensvanboven advocaten namens EPZ zakelijk

 • Dhr. Dol namens de Bewonersvereniging

 • Dhr. Bogaerts

  De heer Sluyter wees er nog eens nadrukkelijk op dat het de Raad vrij staat om tegen de plannen te stemmen, en verwees daarbij naar een recente uitspraak van de Raad van State en naar jurisprudentie in min of meer vergelijkbare gevallen. De heer Dol verwees nog eens naar gemaakte verkeersafspraken van 6000 bewegingen per 24 uur. Verder werd er eigenlijk door de insprekers niets nieuws aan de inspreekreactie in 1e termijn toegevoegd.

  Nieuw was wel dat er op de dag van de raadsvergadering, 7 mei tegen 17.00 uur een brief van de projectontwikkelaar naar de raadsfracties is gezonden. In de brief geeft de ontwikkelaar aan na de raadsvergadering van 7 april intensief contact met het College gehad te hebben en dat zij een aantal aanpassingen aan het College heeft voorgesteld. Schijnbaar voelt men nattigheid of het voorstel wel door de Raad komt. Een aantal van de voorgestelde wijzigingen zijn:

 • Aanpassing van het bruto vloeroppervlak van 3000m2 naar 2500m2;

 • Vermindering van het aantal parkeerplaatsen van 187 naar 152;

 • Verplaatsing van de supermarkt waardoor de afstand tot het schoolplein wordt vergoot van 4 naar 7 meter.

  Het voorstel zou volgens de ontwikkelaar leiden tot een kleiner bebouwd oppervlak, minder parkeerplaatsen en een veel groenere kavel. Concreet vroeg men de Raad om hun voorstel bij de besluitvorming te betrekken door of gewoon met het raadsvoorstel in te stemmen (eventueel met de opdracht om de wijzigingen door te voeren) of om het besluit uit te stellen, zodat de wijzigingen in een nieuw voorstel uitgewerkt zou kunnen worden.

  De brief viel eigenlijk buiten de orde van de vergadering en maakte zeker geen deel uit van het voorliggende voorstel en het gevraagde besluit, te weten de realisatie van een supermarkt van 3000m2 mogelijk te maken. De raad had zich kunnen en eigenlijk ook hiertoe moeten beperken. Toch bepaalde de brief wel grotendeels het verloop van de vergadering. Het was aanleiding voor een schorsing en uiteindelijk tot de indiening van een motie ingediend door de voorstanders van de supermarkt VVD, D66, CDA en CU. In de motie wordt het College verzocht om een QuickScan te doen die inzicht geeft in de procedurele mogelijkheden, risico’s en gevolgen van het aanpassen van de voorliggende plannen zoals voorgesteld door VOF Ter Borch.

  De raad reageerde nogal verschillend of er dezelfde avond nog of pas in de volgende vergadering over de motie gestemd zou moeten worden. Uiteindelijk is daarover gestemd met als resultaat 11-11, omdat de raad niet voltallig aanwezig was. Dit heeft tot gevolg dat er pas op 21 mei over de motie gestemd zal worden, het resultaat was bij een echte stemming over de motie zelf overigens het zelfde geweest. Wellicht wordt er dan ook meteen over het voorstel zelf gestemd, dit hangt mede af van de stemming over de motie die immers uitstel beoogt, en of de raad dan wel voltallig is.

  Wordt vervolgd dus.