jaarrekening 2015, werd deze vastgesteld?

Kon Gemeentebelangen Tynaarlo de voorgaande jaren de gemeente Tynaarlo feliciteren met het verkrijgen van een goedgekeurde accountantsverklaring, dit jaar is dit helaas niet mogelijk. Dit wordt veroorzaakt doordat gegevens van derden nog niet voorhanden zijn. Daarom werd er gevraagd om een voorlopige vaststelling van de Jaarrekening

Hoewel Gemeentebelangen er geen voorstander van is om de Jaarrekening op voorlopige basis vast te stellen, hebben wij begrip voor de situatie en zijn er mee akkoord gegaan. Dit met name gezien het belang voor de voortgang in de werkzaamheden ter voorbereiding van de voorjaarsnota 2016, de perspectievennota ten behoeve van de begroting 2017 en de bepaling van de budgetten inzake nieuw beleid in 2016 – 2018.

Gemeentebelangen Tynaarlo heeft kennis genomen van het rekeningresultaat van de Jaarrekening 2015. In financiële zin valt natuurlijk onmiddellijk het positieve resultaat van 6,1 miljoen op. De eerste reactie daarbij is te voorzichtig begroot of toch te veel bezuinigd. We hebben echter ook de wijze waarop het resultaat tot stand is gekomen geanalyseerd. Het blijkt er op dat het grotendeels om incidentele (eenmalige) voordelen gaat die zich dus volgend jaar niet opnieuw voordoen, of waarvan het zeer onzeker is dat zij zich opnieuw of in die mate opnieuw voor zullen doen.

Van de 6,1 miljoen heeft de raad op voorstel van het College besloten om 2,7 miljoen meteen weer te besteden aan :

 • Toevoeging aan de algemene reserve met inkomensfunctie (Armi) 1.000.000

 • Toevoeging aan de exploitatie 2016 ten behoeve van wegen en fietspaden 194.000

 • Instellen reserve investeringsplan bedrijfsvoering 2016 - 2018 1.500.000

 • Toevoeging aan de exploitatie 2016 t.b.v. fietsenstalling Ter Borch 7.000

Totaal 2.700.000 

Er blijft dan 3,4 miljoen over wat naar de algemene reserve grote investeringen (ARGI) gaat en wat gebruikt kan worden voor nieuw beleid 2016 -2018

Gemeentebelangen heeft daarvoor de volgende voorstellen ingediend:

 • behoud van de bibliotheekfunctie in Eelde, Vries en Zuidlaren.

 • Aanpak van achterstallig onderhoud van de wegen;

 • Het mogelijk maken van het verstrekken van blijversleningen, duurzaamheidsleningen en startersleningen aan inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen.

 • De upgrading van de kernen Eelde en Vries.

 • Het verstrekken van gebiedsgerichte, laagdrempelige (deel)budgetten waaruit door bewonersvertegenwoordigingen “projecten kunnen worden gefinancierd”.

 • Het beperken van bezuinigingen op sport (bewegen voor ouderen), cultuur (denk daarbij bijvoorbeeld aan de oranje verenigingen) en de jeugdsozen.

 

Verklaring van het Overschot van 6,1 miljoen:

 • 2,7 miljoen wat is overgehouden van de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 1,4 miljoen, Jeugd 400.000 en participatie 700.000 en de uitvoeringsorganisatie 200.000. Deze grote overschotten vragen om een grondige analyse van oorzaken. Tynaarlo is overigens niet de enige gemeente die zeer grote bedragen op de WMO en de andere posten heeft overgehouden. Hoe een en ander zich volgend jaar ontwikkeld is uiterst onzeker. Ook de effecten van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep inzake de huishoudelijke hulp is onzeker voor Tynaarlo;

 • de besparingen van 1,3 miljoen die op de bedrijfsvoering (zeg maar de gemeente zelf) zijn gerealiseerd. Hiervan is er ongeveer 900.000 bespaard door een personeelsafname van 25 mensen. We hebben echter ook geconstateerd dat dit tot achterstanden op verschillende terreinen heeft geleid. Op de overige bedrijfsvoeringbudgetten, zoals opleidingskosten, huisvesting, facilitair en automatisering is ook sprake van een voordelig resultaat, van € 400.000.

 • er is 440.000 minder uitgegeven aan wegen dan begroot. De oorzaak hiervan is niet geraamde subsidies, aanbestedingsvoordelen en vertraging in de werkzaamheden;

 • er is 800.000 meer ontvangen uit het Grondbedrijf door gestegen grondprijzen & verkopen in de wijken Oude tolweg en Oranjepolder;

 • 600.000 Extra ontvangen Essentgelden

 • Daarnaast waren er nog 300.000 aan extra inkomstendoor: rentevoordelen 100.000, hogere rijksuitkering 100.000 en diverse kleinere voordelen 100.000.

 

Wat de voortgang binnen de clusters betreft kon Gemeentebelangen opmerkendat er zich naar onze mening geen schokkende zaken hebben voorgedaan. De geplande doelen zijn meestal gehaald of grotendeels gehaald. Daar waar er afwijkingen zijn worden ze naar de mening van Gemeentebelangen voldoende toegelicht.

Aanverwante artikelen.

Nieuw beleid en aandachtspunten voor perspectievennota.

Jaarrekening Tynaarlo nu wel definitief vastgesteld?

Voorjaarsbrief Tynaarlo 2016 werd behandeld.

Begrotingswijzer invullen is meebeslissen.

Begrotingsbijdrage Gemeentebelangen

Najaarsbrief 2016.

Begroting 2017.