Definitief geen mega supermarkt in het entreegebied Ter Borch

Vries, 21 mei 2019.

Na vele jaren van discussie heeft de raad van Tynaarlo op dinsdag 21 mei 2019 in de raadsvergadering in meerderheid tegen het inmiddels omstreden plan voor het vestigen van een mega supermarkt in de wijk Ter Borch in Eeldewolde gestemd.

Gemeentebelangen Tynaarlo is al vanaf het begin van dit plan tegen deze mega supermarkt, omdat een supermarkt van deze grote meer een regiofunctie heeft dan dat het een wijkvoorziening is.

Daar komt bij dat het plan niet volgens de afspraken was, welke zijn gemaakt met de winkeliers in Eelde-Paterswolde.

Aan de eerste inwoners van de wijk Ter Borch werd de belofte gedaan dat het een rustige en groene wijk zou worden zonder winkelvoorzieningen. 

Uiteraard heeft de fractie van Gemeentebelangen alle ins and outs en zienswijzen in dit dossier voor de stemming nogmaals goed afgewogen. We blijven er van overtuigd dat dit de juiste keuze is. Gemeentebelangen heeft zich hiermee gehouden aan haar belofte, welke zij gedaan heeft tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

 

Tijdens de stemming heeft Gemeentebelangen onderstaande stemverklaring afgelegd.

Gemeentebelangen stemt tegen het raadsvoorstel inzake de realisatie van de supermarkt ter Borch. Daarbij spelen o.a. de volgende zaken een rol.

 • Gemeentebelangen heeft steeds aangegeven tegen de supermarktplannen te zijn. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn we daarin volstrekt helder geweest. De Gemeentebelangenstemmers in Ter Borch hebben bewust voor ons gekozen, en wij doen niet aan kiezersbedrog;

 • Naar onze mening is er tot nu toe slechts sprake geweest van voorbereidende besluitvorming en er zijn op basis van de ingediende zienswijzen naar onze mening voldoende redenen om tegen het voorstel te stemmen.

 • Aan de toekomstige bewoners is destijds toegezegd dat er geen supermarkt zou komen;

 • Men heeft er destijds bewust voor gekozen om te gaan wonen in een wijk zonder deze supermarkt;

 • De marktomstandigheden die hebben geleid om, in afwijking van de huidige bestemming appartementenbouw, over te gaan tot de bouw van de supermarkt zijn inmiddels weer sterk veranderd;

 • Er bestaat momenteel een grote behoefte aan woningen in de directe omgeving van de Stad Groningen. De voorgestelde supermarktontwikkeling betekent juist het verlies van een aantrekkelijke woningbouwlocatie;

 • Er bestaat naar onze mening onvoldoende draagvlak voor de supermark;

 • De supermarkt past wat ons betreft niet op deze plaats;

 • De vestiging van de supermarkt is ons inziens volstrekt in strijd met de in het verleden gemaakte afspraken met de winkeliers in Eelde-Paterswolde;

 • De noodzaak voor en de behoefte aan de beoogde supermarkt is wat ons betreft in onvoldoende mate aangetoond;

 • De rechtvaardiging van de supermarkt is o.i. gebaseerd op twijfelachtige rapporten. Immers qua grootte gaat het om een voorziening die ver boven de behoefte van de wijk zelf uitgaat;

 • Gezien deze geplande omvang kan de supermarkt alleen met succes floreren als veruit de grootste omzet wordt behaald van buiten de wijk;

 • Het gaat dus duidelijk niet om een wijkvoorziening maar om een regiovoorziening;

 • Het gegeven dat de meeste omzet van buiten de wijk , en zelfs grotendeels van buiten onze gemeente behaald zal moeten worden zal ontegenzeggelijk tot een grotere verkeersbelasting in de wijk en een onveiliger verkeerssituatie bij de school leiden;

 • De kosten die gemaakt worden om de onveiligere verkeersituatie te verzachten zouden ten laste van de veroorzaker moeten komen en niet ten laste van de gemeenschap gebracht moeten worden.

 • Het gegeven dat de grootste omzet van buiten de wijk moet komen heeft grote gevolgen voor de omzet van winkelkernen in de nabijheid;

 • Een dergelijk omzetverlies zal leiden tot een achteruitgang van de winkelvoorzieningen en daarmee ten koste gaan van de leefbaarheid in de betreffende kernen en met name in Eelde-Paterswolde.

 • Instemmen met dit voorstel zou ons iinziens haaks staan op de uitgangspunten van de ladder duurzame verstedelijking.