Regio Groningen – Assen, bespreking jaarstukken 2019

Vries, 21 mei 2019

In het Convenant Regio Groningen-Assen (hierna te noemen: RGA) is vastgelegd dat de Stuurgroep jaarlijks een begroting en jaarrekening opstelt, die via de colleges ter kennis van de raden en staten worden gebracht. De Raad wordt op deze manier in de gelegenheid gesteld om eventuele reacties over de conceptbegroting 2020 vóór 15 mei 2019 bij het regiobureau kenbaar te maken. Definitieve vaststelling van de stukken staat geagendeerd voor de Stuurgroep vergadering van 7 juni 2019.

De jaarstukken 2019 bestaat uit:

• Uitleg bij de Jaarstukken 2019

• Jaarrekening 2018

• Conceptbegroting 2020, inclusief begrotingswijzigingen 2019

• Uitvoeringsprogramma 2019

De Raad werd gevraagd om met de jaarstukken in te stemmen.

De raad stemde unaniem met het gevraagde besluit in, maar merkte wel op dat we stukken graag eerder willen ontvangen zodat we voortaan tijdig op de stukken kunnen reageren.