Jaarstukken 2018 en ontwerpbegrotingen 2019 Gemeenschappelijke Regelingen

Vries 25 juni 2019

Het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling is verplicht om de ontwerpbegroting voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden, zodat die daarop zienswijzen kunnen indienen. De jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regelingen zijn uitsluitend een informatief instrument voor college en raad. Beide organen hoeven deze niet vast te stellen of ermee in te stemmen en kunnen hierop geen zienswijzen indienen.

Het betreft de Jaarstukken en ontwerpbegrotingen van:

 1. Alescon

 2. GGD

 3. WPDA

 4. Veiligheidsregio Drenthe

 5. RUD

 6. Recreatieschap

 7. Meerschap Paterswolde

 8. Publiek Vervoer Groningen-Drenthe

  De raad heeft zoals voorgesteld de jaarstukken voor kennisgeving aangenomen en heeft besloten om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen van Werkplein Drentse Aa, Regionale Uitvoeringsdienst, Recreatieschap en Publiek vervoer. De zienswijzen in het kort.

 • WPDA wordt in een zienswijze opgeroepen tot kosten besparingen voor in totaal 275.000.

 • RUD wordt opgeroepen om na 2020 te stoppen met de extra 5% bijdrage, het ontwikkelprogramma leidend te laten zijn voor extra investeringen en om de raad d oor middel van een kwartaalrapportage actief te informeren over de ontwikkelingen.

 • Het Recreatieschap wordt opgeroepen zich actief in te zetten om de infrastructuur en de informatie rondom de evenementen in Drenthe te versterken ten behoeve van de totale toeristische keten.

 • Het bestuur van Publiekvervoer is op de hoogte gesteld van de zorg over de ontwikkelingen en met name de oplopende kosten. Ook zijn er vraagtekens gesteld of de Gemeenschappelijke Regeling wel de meest effectieve en efficiënte organisatie is.