Jaarstukken 2018 Gemeente Tynaarlo besproken

Vries 25 juni 2019

De jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, worden elk jaar ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. In deze stukken legt het college van B&W verantwoording af

over het gevoerde beleid en de financiële resultaten. Accountant BDO heeft de jaarrekening gecontroleerd, en heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Positief resultaat

Uit de jaarstukken blijkt dat de gemeente Tynaarlo het jaar 2018 afsluit met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro. Het positieve resultaat is onder andere het gevolg van de verkoop van gronden in 2018. Daar hield de gemeente 1,4 miljoen aan over.

Tynaarlo financieel een gezonde gemeente

De jaarstukken laten zien dat de gemeente financieel gezond is. Dat blijkt niet alleen uit het

positieve resultaat, maar ook, met dank aan de grondverkopen, uit het feit dat het weerstandvermogen is toegenomen. Daarnaast is het in 2018 gelukt om op diverse terreinen te investeren in bijvoorbeeld aantrekkelijke dorpskernen en duurzame sport- en onderwijsaccommodaties.

Tekorten in het sociaal domein

Net als veel gemeente zijn ook in Tynaarlo de stijgende kosten in het sociaal domein een punt van zorg. De jaarrekening laat zien dat het tekort op de jeugdhulp is toegenomen tot € 3 miljoen.

Bijdrage Gemeentebelangen

Ten eerste wil Gemeentebelangen de organisatie feliciteren met de goedkeurende accountantsverklaring en iedereen bedanken die heeft bij gedragen aan de totstandkoming van de aangeleverde jaarstukken.

De Accountant heeft bij de interim-controle een aantal opmerkingen gemaakt en aanbevelingen gedaan en heeft daarnaast nog een 3 tal aandachtspunten voor 2019 genoemd. Gemeentebelangen gaat er van uit dat de aanbevelingen worden overgenomen.

Naast de reguliere controle heeft de accountant op verzoek van de raad extra aandacht besteed aan 2 onderwerpen te weten:

 • Subsidies met kenmerken van een inkoop (overheidsopdracht)

 • Beheersing uitgaven sociaal domein

  Met betrekking tot de Subsidies blijkt uit de analyse dat er subsidies wordt verstrekt, terwijl die eigenlijk als overheidsopdrachten beschouwd zou kunnen worden. Hierdoor zouden deze uitgaven daardoor in de toekomst onrechtmatig worden. De gemeente Tynaarlo heeft inmiddels maatregelen genomen om deze subsidies af te bouwen en deze diensten vanaf 2020 in te kopen.

  Wat de beheersing uitgaven Sociaal Domein aangaat is gebleken dat Tynaarlo de mogelijkheden die zij heeft om de kosten te monitoren goed toepast. Als advies werd nog meegegeven om de begroting van de lasten voor de WMO en Jeugdzorg te baseren op de verplichtingenadministratie. We gaan er van uit dat Het College dit advies overneemt. Deze wordt zorgvuldig bijgehouden door de gemeente en op basis van de werkelijke kosten 2018 is gebleken dat de inschatting op basis van het verzilveringspercentage slechts 4% afweek.

  Gemeentebelangen heeft kennis genomen van het rekeningresultaat van de jaarrekening 2018 en hoe dit tot stand is gekomen.

  Kijken we naar het saldo van onze inkomsten en uitgaven of te wel het resultaat voor bestemming, dan was er vorig jaar nog sprake van een enorm positief resultaat van 10,6 miljoen. Nu is er vóór bestemming sprake van een te kort van 1.469.000 .

  Omdat we in 2018 € 38.000 minder in de reserves hebben gestopt en er € 2.935.000 meer uitgehaald hebben neemt het resultaat met € 2.973.000 toe. Het resultaat na bestemming wordt dan afgerond 1,5 miljoen positief. De oorzaak van het verschil wordt overigens keurig verklaard.

  Wat verder opvalt is dat het tekort op de jeugdhulp inmiddels is opgelopen naar 3 miljoen. Een duidelijk zorgpunt natuurlijk. We kunnen stellen dat Tynaarlo een financieel gezonde gemeente is met dank aan het Grondbedrijf.

  Kijkend naar de Hoofdstukverantwoording valt ons een aantal zaken op.

  We hebben gezien dat de tabellen met de verplichte indicatoren maar weinig vergelijkingsgegevens bieden. Vaak staan er alleen maar gegevens over Tynaarlo in vermeld, staat er geen overzicht over andere jaren in, en wordt er niet vergeleken met anderen. Ook ontbrak de verplichte tabel soms en waren de tabellen vaak identiek aan die van 2017. Op die manier hebben we er weinig aan.

  Ook vinden we dat nu we het toch weer eens over indicatoren hebben dat uit het jaarverslag vaak niet echt duidelijk wordt welke beleidseffecten we wilden bereiken en in welke mate die behaald zijn. Prestatie indicatoren vooraf zijn er nauwelijks of niet.

  Ook hebben we geconstateerd dat bij veel oranje stippen een toelichting vaak ontbreekt terwijl daar wel reden toe was.

  Uit het aantal groene stippen de in de jaarstukken kun je opmaken dat de meeste doelstellingen en afspraken die we in de begroting hebben gemaakt ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd dan wel in gang gezet. Uit het aantal oranje stippen blijkt echter ook dat er nog veel moet gebeuren; met name hoofdstuk 5 Sport en zo kleurt nogal oranje.

  Daar waar zich significante afwijkingen binnen de hoofdstukverantwoording voordoen worden deze naar onze mening voldoende verklaard mede dankzij de 76 gestelde en beantwoorde technische vragen.

  Enkele zaken waar Gemeentebelangen ontevreden over is, is hoe de afwikkeling van het Centrum van Eelde is verlopen en de voortgang met betrekking tot de Centrumplannen Zuidlaren. En natuurlijk dat het zo lang duurt voordat de Hoofdweg in Eelde en de Hunnebedstraat in Tynaarlo worden aangepakt.

  Het gevraagde besluit om de Jaarstukken vast te stellen werd unaniem aangenomen.