Fietspaden, wegen en knelpuntenplan besloten

Vries, 29 oktober 2019.

Tijdens de Raadsvergadering van 29 oktober 2019 werd een besluit genomen over het plan met betrekking tot de knelpunten van de wegen en fietspaden binnen gemeente Tynaarlo. Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 10 september 2019 werd er reeds een discussie gevoerd over dit agendapunt.

Knelpunten van fietspaden en wegen in Tynaarlo besproken.

Gevraagd besluit.

  1. Instemmen met de denkrichting zoals verwoord in het Fietspaden, Wegen, Knelpuntenplan (FWK- plan);

  2. De benodigde investeringen in het FWK-plan per jaarschijf afwegen bij de Perspectievennota's.

Toelichting.

Het FWK-plan is opgesteld om in inzichtelijk te maken waar de komende jaren knelpunten te verwachten zijn in ons wegen- en fietspaden netwerk. Bewust is gekozen voor een bredere opzet dan enkel een fietspadenplan. Ook wegen en knelpunten verdienen aandacht. Gemeentelijke verkeerskundigen hebben in beeld gebracht welke fietsverbindingen aandacht verdienen, wat de ontbrekende schakels zijn en waar extra onderhoud op zijn plaats is. Dit geldt eveneens voor de wegen en de bij ons bekende knelpunten.

Aan de inwoners van Tynaarlo is via social media gevraagd naar hun mening en opmerkingen.

Besluit.

Voor dit voorstel werd eenAmendement  ingediend door PvdA, VVD en Gemeentebelangen.

Door middel van dit Amendement  werd gesteld dat er een prioritering aangebracht diende te worden binnen het gehele knelpuntenplan.

Dit Amendement  werd met 21 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. Kloos van Leefbaar Tynaarlo was het enige Raadslid dat tegen het amendement stemde.

Het knelpuntenplan werd geamendeerd unaniem aangenomen.