Raad wijzigt vergadermodel gemeenteraad Tynaarlo

Vries 29 oktober 2019

Op 11 juni 2019 heeft de raad ingestemd met het Ontwikkelplan Goede Basis. In dit besluit stond onder andere het verder ontwikkelen van het vergadermodel; dit om voor een goede voorbereiding van raadsvergaderingen een vergadervorm te creëren waarbij open met elkaar gesproken kan worden en waarbij inwoners, deskundigen en ambtenaren gemakkelijk en volwaardig kunnen meepraten. Als vervolg hierop heeft de raad besloten om per 1 januari 2020 de volgende veranderingen door te voeren:

1a In het vergaderrooster voor het 1e half jaar van 2020 één raadsvergadering per maand in te plannen;

1b Naast deze maandelijkse vergaderingen in juni een extra raadsvergadering

in te plannen voor de behandeling van de Perspectievennota en Voorjaarsbrief;

1c. De overige dinsdagavonden, beschikbaar te houden voor vormvrije raadstafels;

2 Daarnaast de volgende punten zo snel mogelijk uit te voeren:

a. Een goed werkende lange termijnagenda (LTA) opstellen;

b. Een bij de raadstafelgedachte passende tijdelijke aanpassing van de inrichting van

de raadzaal te realiseren;

c. In het presidium meer aandacht te besteden aan hoe toekomstige raadsbesluiten

moeten worden voorbereid door raad en college;

3. De veranderingen in het vergadermodel uiterlijk voor 1 september 2020 te evalueren.

- Tot de evaluatie geen grote uitgaven te doen voor de voorgestelde veranderingen.

Het voorstel is unaniem aangenomen.