Raad bespreekt Najaarsbrief 2019 en begroting 2020

Vries 5 november 2019

Op 5 november 2019 stond de behandeling van de najaarsbrief 2019 en de begroting 2020 op de raadsagenda.

Behandelvoorstel

Aangezien er bij de behandeling van de Perspectievennota op 9 juli 2019 al algemene beschouwingen zijn gehouden, en de Perspectievennota toen (bij meerderheid) is vastgesteld en de Begroting vooral een nadere uitwerking van de Perspectievennota is, heeft het presidium de raad voorgesteld om zich in de begrotingsvergadering te beperken tot de volgende twee vragen:

 • Past de Begroting binnen de kaders die met de Perspectievennota zijn afgesproken?

 • Zien we in de Begroting voldoende terug van wat er is meegegeven bij de Perspectievennota?

  Er wordt de fracties dus nadrukkelijk gevraagd slechts antwoord te geven op deze twee vragen en niet opnieuw een algemene beschouwing te geven. Voorts wordt voorgesteld om de behandeling van de najaarsbrief 2019 en de begroting 2020 in 1 keer te behandelen.

  De Raad stemt met dit behandelvoorstel in.

Inbreng Gemeentebelangen in eerste termijn

Wat natuurlijk het meest in het oog springt is het verschil in resultaat tussen de voorjaarsbrief en het resultaat van de najaarsbrief. Was er bij de voorjaarsbrief sprake van een incidenteel voordeel 2019 van € 224.000 en een structureel nadeel van € 92.000, bij de najaarsbrief is er sprake van een incidenteel nadeel van € 3.293.000 en structureel voordeel van € 63.000.

In eerste instantie is dat even schrikken. Gelukkig wordt duidelijk uiteengezet hoe de verschillen zijn ontstaan. De grootste afwijkingen in negatieve zin zo blijkt worden veroorzaakt door:

 • het verplicht treffen van een voorziening afwaardering van de PBH gronden van € 2,9 mnl;

 • een negatieve bijstelling van het gemeentefonds á € 461.000

 • tekorten binnen het Sociaal domein van € 1,9 mnl

  Met nog wat kleinere verschillen samen goed voor zo’n € 5,3 mnl.

  Gelukkig staan er ook incidentele voordelen, voornamelijk voortkomend uit verkoop van gronden en panden, tegenover van ongeveer € 2 mnl . Wat rest is de bijstelling van € 3.293.000 negatief.

  Het mag duidelijk zijn dat met name het tekort binnen het Sociaal domein de fractie van Gemeentebelangen zorgen baart. We beseffen echter ook dat Tynaarlo zeker niet de enige gemeente is die met deze problematiek worstelt. Gemeentebelangen kan zich dan ook goed vinden in de Brandbrief die door de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) naar de Tweede Kamer is gestuurd over de tekorten op onder meer Jeugdzorg en de WMO.

Gemeentebelangen heeft kennis genomen van de voortgang van de activiteiten en ontwikkelingen binnen de hoofdstukken. Echt schokkende zaken die nopen tot een uitgebreide beschouwing zijn we daarbij niet tegen gekomen.

In grote lijnen voldoet naar onze mening de begroting aan de kaders die we bij de behandeling van de perspectievennota hebben afgesproken.

Op in ieder geval 1 punt wijkt u echter af van de meegegeven kaders. De raad heeft, bij aangenomen motie Subsidie opstartkosten ‘De Aanloop’, het College verzocht om in de begroting 2020 tot en met 2022 een jaarlijkse subsidie op te nemen ad € 27.225. In de begroting is dit bedrag slechts voor 2020 opgenomen en niet verder.

Gemeentebelangen heeft bij de perspectievennota aandacht gevraagd voor de herinrichting van de Hoofdweg Eelde/Paterswolde en het fietspad langs de Hunebedstraat tussen Tynaarlo en Zeegse. Uiteraard zij we tevreden dat dit wordt opgepakt. Wat de herinrichting van de busroute in Eelde betreft pleiten wij er voor om de huidige busroute door Spierveen te handhaven.

Daarnaast heeft Gemeentebelangen aandacht gevraagd voor de kengetallen en het Smart formuleren van de doelstellingen. Naar onze mening is hier in onvoldoende aan tegemoet gekomen.

Verder vragen wij ons af of u reeds in gesprek bent geweest met het Corso over sporthal de Marsch.

Najaarsbrief 2019

De najaarsbrief rapporteert op een korte en bondige manier over de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen in de hoofdstukken van de begroting en de noodzakelijke financiële bijstellingen m.b.t. de lopende begroting van 2019. Er worden voorstellen gedaan om gelden mee te nemen naar 2020 en van een aantal maatschappelijke kredieten wordt een actualisatie van de jaarschijf 2019 voorgesteld. Daarnaast wordt ingegaan op de stand van zaken ten aanzien van de realisatie van het incidenteel nieuw beleid 2019. Via de rapportage “Monitor Sociaal Domein” wordt de raad geïnformeerd over het sociaal domein.

Gevraagd besluit.

 1. Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk per 1 september 2019;

 2. Het incidentele nadeel 2019 van € 3.293.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve Grote Investeringen (ARGI);

 3. Het structurele voordeel van € 63.000 vanaf 2020 op te nemen in de meerjarenbegroting;

 4. In te stemmen met het ophogen van het economisch krediet CBS Het Stroomdal met € 221.000 en de bijbehorende extra kapitaallasten van € 7.459 ten laste te brengen van het budget accommodatiebeleid;

 5. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen van de jaarschijven van de maatschappelijke kredieten;

 6. In te stemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad € 621.255;

 7. In te stemmen met het ophogen van het maatschappelijk krediet Vitaal Platteland met € 75.000 in 2019 en dit bedrag te doteren aan de bestemmingsreserve Vitaal Platteland ten laste van het budget Vitaal Platteland.

 8. In te stemmen met het verlengen van de bedrijvenregeling Drenthe tot en met 31-12-2020;

 9. In te stemmen met het instellen van de reserve tussenvoorziening spoedzoekers en de bestemmingsreserve te doteren met € 300.000 ten laste van het budget impuls volkshuisvesting sociale woningbouw en het college toestemming geven om deze middelen voor de pilot in te zetten.

 10. In te stemmen met het instellen van de voorziening PBH-gronden.

 11. Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging.

  Het voorstel is unaniem aangenomen

Begroting 2020

De begroting 2020, inclusief meerjarenbegroting 2021 – 2023, geeft naast inzicht in de belangrijkste doelen en activiteiten voor 2020 ook het financieel perspectief van de gemeente. Hierbij is de nieuwe informatie vanuit het Rijk, afkomstig uit de septembercirculaire, verwerkt.

In de begroting is sprake van een reëel en structureel begrotingsevenwicht. Hiermee wordt voldaan aan de eisen, die de provincie Drenthe als toezichthouder stelt aan de begroting. De begroting is opgesteld aan de hand van de perspectievennota 2019. De begroting is voor alle jaren sluitend, we presenteren een positief begrotingssaldo van € 631.983 in 2020. Dit betreft het resultaat na bestemming, dus na het onttrekken van ongeveer 1 miljoen uit onze reserves. Voor bestemming, zeg maar het gewone bedrijfsresultaat is er sprake van begrotingstekort van 400.000 euro.

Ingediende Moties

Er werden tijdens de begrotingsbehandeling een 3 moties ingediend die eerst ter stemming werden aangeboden.

Motie 1 Jeugdsoos Donderen (LT, GroenLinks, D66, CDA en CU)

Minimaal € 7.000 structureel beschikbaar te stellen voor jongerenwerk in Donderen.

Deze motie is aangenomen, alleen de VVD stemde tegen.

Motie 2 Natuurinclusieve landbouw (GroenLinks)

Roept het college op om het inkoopbeleid van de gemeente ten aanzien van voedsel lokaal en biologisch te maken.

De motie wordt verworpen met 9 stemmen voor (D66, GroenLinks, Franke en Vellinga) en 14 stemmen tegen (GB, PvdA, CU, VVD, CDA, Kloos en Wouterson).

Motie 3 Subsidie De Aanloop (PvdA, CDA, GB, D66 en GroenLinks)

Bij de behandeling van de Perspectievennota op 9 juli 2019 is een motie aangenomen met de oproep om in de begrotingen voor 2020 tot en met 2022 een jaarlijkse subsidie voor De Aanloop in Nieuw Laarhof in Zuidlaren op te nemen ad € 27.225 - In de begroting 2020-2023 bovenstaand bedrag alleen is opgenomen voor 2020 en daarmee voert het College de motie niet uit.

De motie verzoekt het college: De genoemde motie alsnog volledig uit te voeren. En in de begroting voor 2021 tot en met 2022 alsnog een jaarlijkse subsidie op te nemen ad € 27.225

De motie wordt unaniem aangenomen.

Raadsvoorstel om de begroting 2020 vast te stellen werd aangenomen met 4 stemmen tegen (VVD) en 19 stemmen voor (overige fracties).