Controleprogramma 2019.

Vries, 19 november 2019

Op de agenda voor de Raadsvergadering van 19 november 2019 stond het Controleprotocol 2019 als besluitstuk geagendeerd. Het concept controleprotocol is vooraf al  besproken met het Audit comité.

De raad geeft de accountant elk jaar opdracht de jaarrekening te controleren. Ook wordt de uitvoering van het beleid getoetst aan de geldende regels en wetten. Hiervoor stelt de Raad een controleprotocol vast dat de accountant als leidraad gebruikt bij zijn tussentijdse (interim) controle en bij zijn finale controle van onze jaarrekening 2019.

Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeuring- en rapporteringtoleranties voor de controle van de jaarrekening 2019 van de gemeente Tynaarlo.

De specifieke onderzoeksvraag jaarrekening controle 2019 is de Facturering

Ieder jaar kan de raad extra accenten ten behoeve van de controle aan de accountant meegeven. Dit betreft vragen waaraan de accountant specifiek aandacht besteed. Het Auditcomité heeft in haar vergadering van 7 oktober 2019 als accent facturering meegegeven.

Vanaf het voorjaar van 2018  werkt Tynaarlo in SDA verband met de gemeenten Assen en Aa en Hunze samen. Dat heeft geleid tot een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) in SDA verband voor wat betreft -onder meer- belastingheffing en factureren. Zo worden de belastingaanslagen van Tynaarlo en alle facturen van Tynaarlo inmiddels vanuit het gemeentehuis in Gieten verstuurd.

Doel van deze extra aandacht door de accountant, is o.a. een antwoord te krijgen op vragen als:

  • In welke mate zijn de afspraken zoals beschreven in de DVO eenduidig interpreteerbaar?

  • Worden facturen op het door ons gewenste tijdstip verzonden?

  • Vindt de opvolging van die facturen plaats volgens de norm van Tynaarlo?

  • Hoe borgen we volledigheid?

    De uitkomst kan ons helpen bij de eerste evaluatie van deze samenwerking in de vorm van de DVO zoals in 2018 tot stand is gekomen.

Gevraagd besluit

  1. Het controleprotocol 2019 vaststellen;

  2. Het normenkader voor 2019 vaststellen.

    Het voorstel werd unaniem aangenomen.