Raad neemt besluit over Ontwikkelrichting centrumontwikkeling Zuidlaren

Vries, 3 december 2019

Eindelijk was het dan zover. Nadat de Raad op 29 oktober 2019 en 19 november 2019 langdurig en uitgebreid opiniërend over de Centrumontwikkeling van Zuidlaren heeft gesproken, lag nu als finale de besluitvorming voor.

Een kort agendapunt zou je denken. Vlot stemmen wat korte stemverklaringen en verder. Het liep evenwel allemaal toch anders.

Opnieuw hadden de beraadslagingen weer veel voeten in aarde en kostte het weer veel tijd. De oorzaak lag er in dat er, nadat er al 1 amendement over de Centrumontwikkeling was ingediend, op het allerlaatste moment er nog 3 amendementen ingediend waren.

Eén amendement (van D66) ging over het inrichtingsplan van de openbare ruimte. De drie andere (VVD, D66 en CDA) hadden betrekking op de locaties van de Supermarkten/Discounters.

Het amendement over het inrichtingsplan van de openbare ruimte werd met 12 stemmen voor (GB, VVD, CDA en D66) en 9 tegen (overige fracties) aangenomen.

Aangezien het er op leek dat in de 3 locatieamendementen veel overeenkomst zat, werd besloten tot een schorsing om te kijken of die tot 1 amendement samengevoegd kon worden. Op die manier zou er voor een breed draagvlak gezorgd kunnen worden.

Hoewel Gemeentebelangen zelf geen amendement had ingediend vervulde zij wel een spilfunctie tijdens de gesprekken en een brug tussen de drie andere partijen. Uiteindelijk bleek het helaas niet mogelijk om alle drie op 1 lijn te brengen. Het CDA voelde er na lang beraadslagen niets voor; waarschijnlijk incalculerend dat zij binnen de Coalitie voor hun eigen amendement reeds over een meerderheid beschikten.

De amendementen van VVD en D66 werden wel samengevoegd. Vanwege de spilfunctie werd deze ingediend door Gemeentebelangen mede namens VVD en D66.

Het gevolg van dit alles was wel dat er twee langdurige schorsingen plaatsvonden.

Het amendement van Gemeentebelangen, VVD en D66 beoogde te zorgen voor een ruimere invulling van het begrip publiekstrekker om er zo voor te zorgen dat er voldoende aantrekkingskracht en reuring voor de Stationsweg 33 (oude AH-locatie) blijft bestaan. Zoals het zich nu laat aanzien bestaat er vanuit de supermarkten/discounters geen belangstelling voor deze locatie. Het amendement werd met 9 stemmen voor (GB, VVD en D66) en 12 tegen (overige fracties) verworpen.

Het amendement van het CDA werd zoals verwacht wel aangenomen met 7 stemmen tegen (VVD, PvdA en GB) en 14 voor (overige fracties).

Het geamendeerde voorstel werd met 7 stemmen tegen (GB, PvdA en VVD) en 14 voor (de overige fracties) aangenomen.

Gemeentebelangen stemde uiteindelijk dus tegen het totale voorstel, want Tijdens het debat met wethouder Vemer (D’66) heeft Gemeentebelangen gepleit voor een plan dat breed gedragen wordt door de inwoners en de ondernemers van Zuidlaren. Het huidige plan lijkt niet breed gedragen. Er bestaat geen overeenstemming met de Supermarkten, de VOZ, de klankbordgroep en het zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een jarenlange juridische strijd tussen de supermarkten en het gelijke speelveld.

Resultaat van dit alles is dat het plan eigenlijk voor het grootste deel ongewijzigd is aangenomen.