Samenstelling raadswerkgroep Omgevingsvisie gewijzigd

Vries, 3 december 2019

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft een drietal raadswerkgroepen ingesteld om:

  1. laagdrempelige kennisuitwisseling mogelijk te maken tussen raad, college, ambtelijke organisatie en externen;

  2. de kennis van de raad te vergroten

    De nadere regels voor deze raadswerkgroepen zijn vastgelegd in de Verordening raadswerkgroepen Tynaarlo 2019. In deze verordening is onder andere geregeld dat iedere fractie hoogstens één lid en hoogstens één plaatsvervangend lid in iedere raadswerkgroep kan laten benoemen. Dit lid en plaatsvervangend lid moet een beëdigd raadslid of beëdigd steunfractielid zijn.

    De heer Datema (GroenLinks) stopt als plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Omgevingsvisie. Het voorstel is om Mevrouw Veenstra in zijn plaats te benoemen namens Groenlinks als plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Omgevingsvisie.

    De Raad gaat unaniem akkoord met dit voorstel.