voornemen RUD: lid worden van werkgeversvereniging

Vries, 3 december 2019

Tot op heden zijn de medewerkers van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet. Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Vanaf dat moment wordt de rechtspositie van de medewerkers geregeld in het Burgerlijk Wetboek en de van toepassing zijnde CAO.

De VNG is voornemens een werkgeversvereniging op te richten voor niet-gemeenten, zoals de RUD. Door lid te worden van de werkgeversvereniging niet-gemeenten worden drie belangrijke zaken geborgd:

 • een soepele overgang van rechtspositieregelingen van de omgevingsdienst conform de Wnra;

 • geen overgangsperiode en complexe en kostbare onderhandelingstrajecten;

 • een blijvende en gegarandeerde binding met de cao gemeenten.

  Door zich bij deze werkgeversvereniging aan te sluiten, hoeft de RUD niet zelf de onderhandelingen te voeren voor een nieuwe CAO.

  Op 16 december 2019 neemt het Algemeen Bestuur een besluit over het wel of niet aansluiten bij de werkgeversvereniging. Zij vraagt haar deelnemers om zo spoedig mogelijk haar standpunten/wensen aan te geven.

  Het gevraagd BESLUIT luidde:

  De raad besluit dat zij

 1. Instemt met het voornemen om aan te sluiten bij de werkgeversvereniging;

 2. Het wenselijk vindt dat de arbeidsvoorwaarden zo veel mogelijk aansluiten bij die van gemeentelijke medewerkers;

 3. De RUD hierover informeert middels bijgevoegde brief.

  De raad heeft unaniem besloten het gewijzigde voorstel aan te nemen