Hoofdweg Eelde reconstructie werd besproken

Vries, 3 december 2019

Het presidium heeft gevraagd om het onderwerp rondom de reconstructie van de Hoofdweg in Eelde en Paterswolde te agenderen omdat er zorgen zijn over dit onderwerp en om insprekers in de gelegenheid te stellen om richting de Raad en College op de plannen te reageren.

Vooruitlopend op de agendering heeft het Presidium de aanbestedingsprocedure on hold gezet.

De raadsleden zijn in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan College en insprekers.

Voor dit agendapunt werd niet gevraagd om het nemen van een besluit.

De volgende aanwezigen hebben gebruik gemaakt van het inspreekrecht bij dit agendapunt:

 • De heer P. de Weerd te Eelde

 • De heer Kroon te Paterswolde

 • De heer Spiekhout te Eelde

 • De heer F. Lamanna, namens een aantal bewoners van de Hoofdweg

  Het Beeld dat door alle insprekers geschetst wordt, is dat men niet tevreden is. Het betreft daarbij niet alleen de voorgestelde uitvoering maar zeer zeker ook over het gevolgde proces en de communicatie.

  Ruim anderhalf jaar terug is er een eerste bewonersavond georganiseerd over de reconstructie van de Hoofdweg. Nadien heeft men hierover niets meer gehoord totdat er op 7 november 2019 een tweede inloopavond is georganiseerd.

  Er is volgens de insprekers eigenlijk totaal niets met de inbreng van de eerste inloopavond gedaan en van participatie is dan ook in het geheel geen sprake geweest.

  De tweede inloopavond had volgens insprekers het karakter van dit zijn de kaders/ dat zijn de voorwaarden en zo gaan we het uitvoeren.

  Het gepresenteerde plan roept vanuit verschillende invalshoeken sterke weerstand en kanttekeningen op. Het betreft daarbij dan niet alleen de reconstructie van de Hoofdweg, maar ook de wijziging van de Bus route.

  Uit de inspreekreacties blijkt dat er maandagavond een gesprek tussen (een vertegenwoordiging van) aanwonenden en de wethouder & ambtenaren is geweest.

  Zo maar een niet limitatieve selectie van de kanttekeningen van de zijde van de insprekers:

 • Het verdwijnen van de Bus route uit Spierveen;

 • Er worden te veel verschillende functies vermengd op de Hoofdweg;

 • De weg wordt te smal;

 • Het ontbreekt aan alternatieve plannen;

 • Er wordt te weinig gedaan aan de te hoge snelheid;

 • Een mogelijk alternatief voor een bushalte bij Terra college;

 • Betrek de Hooiweg bij de plannen;

 • De mogelijkheden voor het plaatsen van bushaltes en fietsenstallingen;

 • De maximum snelheid zou naar 30 km per uur verlaagd dienen te worden;

 • Maak van de Hoofdweg een éénrichtingsweg;

  Vanuit de Raad worden onder andere de volgende vragen gesteld:

 • wat is nu (nog) de invloed van de Gemeente op de te wijzigen Bus route?

 • waarom is er tussen de 1e en 2e inloopavond niet eerder contact met de bewoners geweest?

 • in de brief van 29 november geeft de Gemeente aan het plan van het OV buro van harte te steunen, op grond van welke gegevens heeft men dit gedaan en heeft men de gebruikers daarbij geraadpleegd?

 • wat was de status en uitkomst van het gesprek?

 • welke invloed heeft men nog op het proces?

 • wat betekend dit voor het aanbestedingsproces?

 • zijn er gevolgen voor de bijdrage van de provincie als er later aanbesteedt wordt?

 • kan de uitvoering uitstel verdragen?

  Door Wethouder Lammers wordt namens de gemeente aangegeven dat het zeker de bedoeling was om participatie toe te passen, maar we hebben beperkte speelruimte. Daarnaast is het bestaande beleid dat het om een gebiedsontsluitingsweg gaat, waarvoor 50km geldt, en tevens een splitsing van gemotoriseerd verkeer ten opzichte van de fietsers en de voetgangers.

  Naar aanleiding van de inloopavond van 7 november 2019 heeft de gemeente contact met de provincie opgenomen. De gemeente moest voor 15 december aanbesteden, en dus had de gemeente voor 15 november 2019 het bestek uit moeten zetten.

  Dat lukt nu niet en daarom heeft de gemeente aan de Provincie om 2 maand uitstel gevraagd, dit uitstel heeft de gemeente ook gekregen, zodat de brede doeluitkering van € 325.000 niet verloren gaat.

  Wethouder Lammers doet de volgende toezeggingen:

 • Een overzicht van de aantallen in- en uitstappers van de haltes Kosterijweg tot aan het Elsborgpad worden schriftelijk aan de raad meegedeeld;

 • de resultaten van de snelheidsmetingen worden huis aan huis verspreid.

  Naar aanleiding van de verkregen informatie heeft de Raad het volgende besloten.

  Het college wordt opgedragen om bij de provincie op uitstel aan te dringen en het participatieproces verder vorm te geven. Daarna wordt dit onderwerp opnieuw in de raad geagendeerd voor debat.