Werk, inkomen, meedoen – Participatie en Participatiewet

Vries, 17 december 2019

De kadernota Werk, inkomen, meedoen – Participatie en Participatiewet in de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo 2020-2023 beschrijft de visie, doelen en prioriteiten van het beleid werk en inkomen in de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. Op 5 november heeft het college besloten in te stemmen met de voorliggende kadernota en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Hetzelfde besluitvormingstraject loopt in de gemeenten Aa en Hunze en Assen.

Gevraagd besluit.

De gemeenteraad wordt gevraagd de kadernota Werk, inkomen, meedoen – Participatie en Participatiewet in de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo 2020-2023 vast te stellen.

Waar gaat het over

In 2014 hebben de drie gemeenteraden het kader voor de uitvoering van de Participatiewet (“Participatie de norm, werk het doel”) vastgesteld. De nu voorliggende nota is een actualisatie daarvan en betreft geen grote koerswijziging.

Wat betekent deze notitie voor onze inwoners?

Inwoners doen zoveel mogelijk mee aan de samenleving en zijn zo veel mogelijk zelfredzaam. Waar mogelijk door middel van betaald werk op een inclusieve arbeidsmarkt, kortom zoveel mogelijk binnen een reguliere werkomgeving. En anders door middel van andere waardevolle maatschappelijke activiteiten. Inwoners zijn zoveel mogelijk instaat zelfstandig (voldoende) inkomen te verdienen.

Het beoogde effect op een rij voor inwoners:

  • Iedereen die kan werken, wordt zo lang en goed mogelijk ondersteund bij zijn of haar stappen om zich voor te bereiden op werk;

  • Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden en wensen van de inwoners zelf;

  • Inwoners merken dat als zij met verschillende organisaties te maken hebben, deze beter met elkaar samenwerken. Als men hulp nodig heeft, werkt iedereen met hen aan hetzelfde doel;

  • Met iedereen is contact. Met alle inwoners (of hun begeleiders) met een bijstandsuitkering wordt periodiek gesproken over hun situatie op het gebied van werken, meedoen en inkomen;

  • Wanneer jongeren van school komen en niet zelfstandig de weg naar werk kunnen vinden, gaan zij al met de gemeente aan de slag voordat zij de school hebben verlaten;

  • Als je als inwoner tijdelijk een stap achteruit moet zetten (naar een activiteit die meer structuur biedt en/of iets minder van je vraagt) of wanneer je een stap vooruit kunt zetten, dan wordt dat gemakkelijker;

  • Er is meer aandacht voor de financiële situatie van inwoners als er iets in het leven verandert.

Besluit.

De gemeenteraad stemde unaniem in met het vaststellen van de kadernota.